Hakkakul Logo Beyaz

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE BENZER İŞ TANIMI YAPILIRKEN YAPIM TEKNOLOJİSİ AÇISINDAN BENZERLİK GÖSTEREN İŞLERİN DEĞİL, İHALE KONUSU İŞ İLE BENZERLİK GÖSTEREN AYNI VEYA BENZER USULLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERİN TANIMLANMASI GEREKMEKTEDİR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-478

“Başvuru dilekçesinde Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde AXI. Grubu İşler’in sadece içmesuyu ve/veya atıksu arıtma tesisleri değil aynı zamanda kanalizasyon arıtma tesisleri ve su arıtma tesislerini de kapsadığı, yapım işleri mevzuatına göre Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne atıf yapılırken grubun üst başlığına tümüyle atıf yapılması, grubun içinden ayrıştırma yapılmaması gerektiği ancak idarece benzer iş tanımında AXI. Grubu İşler arasında yer alan kanalizasyon arıtma tesisleri ve su arıtma tesislerinin benzer iş tanımına dahil edilmemesi hususunun mevzuata aykırı olduğu iddia edilmiştir. Ancak başvuru konusu ihalenin bir yapım işi değil hizmet alımı niteliğinde olduğu ve hizmet alımı ihaleleri mevzuatı çerçevesinde değerlendirmenin yapılması gerektiği belirlenmiştir. Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin AXI. Grup İşleri benzer yapım teknolojisiyle yapılan işleri kapsamaktadır. Fakat şikayete konu ihalenin atıksu arıtma tesisleri işletilmesi hizmet alımı işine ilişkin olması nedeniyle hizmet alımı ihalelerinde benzer iş tanımı yapılırken yapım teknolojisi açısından benzerlik gösteren işlerin değil, ihale konusu iş ile benzerlik gösteren aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen hizmetlerin tanımlanması gerekmektedir. İdarece benzer iş tanımı yapılırken Teknik Şartname’de düzenlenen işletme işinin kapsamı dikkate alınarak kanalizasyon arıtma tesisleri ve su arıtma tesislerinin benzer iş tanımında yer verilmediği görülmüştür.

 Bu çerçevede ihale konusu işin atıksu arıtma tesisi işletilmesi hizmet alımı işi olduğu ve  İdari Şartname’de yapılan benzer iş tanımının mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”