Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE FİYAT FARKI HESAPLAMASI HK.

KARAR: HİZMET ALIMI İHALELERİNDE FİYAT FARKI HESAPLAMASININ ‘4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR’IN 5’İNCİ MADDESİNDE YER ALAN FORMÜLLER KULLANILARAK HESAPLANMASI GEREKMEKTEDİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1551

KARAR TARİHİ : 07.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“İhale dokümanında ihale konusu işin 12 farklı tip aracın 21 ay, 1 tip aracın 13 ay ve 1 tip aracın 11 ay süreyle idarenin belirleyeceği birimlerde, belediye hizmetlerinde, şehir içi ve şehir dışı alanlarda insan taşıma ve idarenin iş ve işlerinin görülmesi amacıyla yakıt ve sürücü hariç, araçların diğer giderleri yükleniciye ait olmak üzere muhtelif araçların kiralanması hizmeti olduğu görülmektedir.

İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen fiyat farkına ilişkin düzenlemesine göre b3 (malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranı) katsayının 1 olarak belirlendiği c (makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranı) katsayısının ise (0) olarak belirlendiği görülmektedir.

Hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplamasının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesinde yer alan formüller kullanılarak hesaplanması gerekmekte olup, söz konusu formüllerde yer alan a1 katsayısı, haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranı, a2 katsayısı, haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranı, b1 katsayısı, akaryakıtın ağırlık oranını, b2 katsayısı, diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı, b3 katsayısı, malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını ve c katsayısı, ise makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil etmektedir.

İdare tarafından a1, a2, b1, b2 ve c katsayısına yer verilmediği, (c) katsayısının endeks oranının (0) olarak yer aldığı, sadece b3 katsayısına yer verildiği görülmektedir. Şikayete konu ihalede sürücü ve yakıtın idare tarafından karşılanacağı bu bağlamda a1, a2, b1, b2 katsayılarına yer verilmemesinin uygun olduğu görülmekle birlikte makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil etmek üzere c katsayısına hiç yer verilmemesinin, söz konusu işin muhtelif araç kiralama hizmet alımı göz önüne alındığında işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde belirlenmemesine neden olduğu, söz konusu hususun mevzuata uygun olmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”