Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE FİYAT FARKI HK.

KARAR: HİZMET ALIMI İHALELERİNDE FİYAT FARKININ FORMÜLLERE GÖRE HESAPLANMASI GEREKİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1659

KARAR TARİHİ : 21.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“Hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplamasının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesinde yer alan formüller kullanılarak hesaplanması gerekmekte olup, söz konusu formüllerde yer alan a1 katsayısı, haftalık çalışma saatlerinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını; a2 katsayısı, haftalık çalışma saatlerinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranını, b1 katsayısı, akaryakıtın ağırlık oranını, b2 katsayısı malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını, c katsayısı ise makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil etmektedir.

İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesinin uygulanacağı belirtilmişse de, bahse konu Şartname maddesinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesinde belirtilen a1 ve b2 katsayı değerlerine yer verildiği,  c ve b1 katsayılarına “0” (sıfır) olarak yer verildiği tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesi incelendiğinde, c (Makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranı) ve b1 (Akaryakıtın ağırlık oranı) katsayılarının “0” (sıfır) olarak belirlendiği görülmüştür.

İhale konusu iş kapsamında taşımalı yemek yapılacağı, hizmetin ifası sırasında makine ve ekipman kullanılacağının düzenlendiği görülmüş olup,  İdari Şartname’de ve Sözleşme Tasarısı’nda yer alan fiyat farkına ilişkin düzenlemelerde ise makine ve ekipman amortismanı ile akaryakıta ilişkin olarak fiyat farkı katsayısının “0” olarak düzenlenmesinin ihale konusu iş ile uyumluluk göstermediği, ihale konusu işin 24 aylık malzemeli yemek alımı olduğu düşünüldüğünde, hizmetin ifası sırasında kullanılacak olan makine ve ekipmana ilişkin olarak amortisman gideri doğacağı istekliler tarafından kullanılacak olan makine ve ekipmanlar ile taşımalı yemek hizmeti alımında oluşacak akaryakıt giderlerinin fiyat farkına dahil edilmesi gerektiği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”