Hakkakul Logo Beyaz

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞÇİ SAYISI ÜZERİNDEN TEKLİF ALINAN İŞÇİLİK KALEMLERİNDE BİRİM FİYATLAR İLE BİRİM FİYATLA MİKTARIN ÇARPILMASI SONUCU BULUNAN TUTARLAR VİRGÜLDEN SONRA İKİ ONDALIK BASAMAKLI SAYIDAN FAZLA OLACAK ŞEKİLDE VERİLEMEZ

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UH.II-877

Kamu İhale Genel Tebliği’nin hizmet alımı ihaleleri’nin 16.5.2 ve 16.5.2.1’inci maddelerindeki açıklamalar uyarınca, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinde birim fiyatlar ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilemeyeceği, işçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla 1,00 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarların iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacağı, ayni veya nakdi ayrımı yapılmadan işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçiliğe bağlı tüm giderlerin sadece sonuç tutarlarının değil aynı zamanda birim fiyat tutarlarının da virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda ihale doküman düzenlemelerine ve bahse konu işin yaklaşık maliyet hesabına göre söz konusu işin salt işçilik ücretinden oluştuğu, dokümana ait birim fiyat teklif cetvelinde eğitici ücretin haricinde başkaca bir kalemin yer almadığı dolayısıyla birim fiyat teklif cetvelinin sadece işçilik ücretinden oluştuğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmuştur.”