Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÜREKLİLİK ARZ EDEN HİZMET ALIMI İHALESİ HK.

KARAR: SÜREKLİLİK ARZ EDEN HİZMET ALIMI İHALESİNDE İHALE SÜRECİNİN UZAMASI NEDENİYLE DOKÜMANDA ÖNGÖRÜLEN TARİHTE İŞE BAŞLANAMAMASI HALİNDE İŞ BİTİRME TARİHİNİN ÖTELENMESİ MÜMKÜN BULUNMADIĞINDAN SÜRENİN FİİLEN KISALDIĞI DİKKATE ALINARAK BUNA GÖRE İŞLEM YAPILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 23.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-401

Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalardan sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiği hallerde, yeterlik değerlendirmesi, tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 10 gün içerisinde şikâyette bulunma hakkı ve idarenin bu şikâyete 10 gün içinde cevap verme zorunluluğu ile 10 günlük itirazen şikâyet ve Kurumun 20 günlük inceleme süresi ihale sürecinin uzamasına sebep olabildiği ve bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebildiği, bu çerçevede, süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Ayrıca kamu ihalelerinde ihale süreci, ihale yetkilisinden onay alınması ile başlayıp sözleşmenin imzalanması ile sona ermektedir. Bu itibarla idareler ihale konusu işin süresini belirleyerek işin başlangıç ve bitiş sürelerini ihale dokümanında düzenlemektedir. İdare tarafından başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nda işe başlama tarihi ile işin bitirilme tarihinin net bir şekilde belirtildiği, ancak yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamalarına göre işin başlama süresinin uzayabileceği, bu açıdan ihale sürecinin tamamlanıp sözleşmenin süresinde imzalanmaması durumunda idarelerin buna göre işlem yapabilecekleri anlaşılmıştır.

Öte yandan işe başlama süresinin belirlenmesinin, hizmetin acil yapılma gerekliliği ve işin önemi açısından idarenin takdirinde olduğu, dolayısıyla işe başlama süresinin idarenin ihtiyaçları ve takdir yetkisi doğrultusunda yapılan bir idari tasarruf olduğu, ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve basiretli tacir olma yükümlülüğünü haiz isteklilerin söz konusu işe başlama süresi içerisinde yer hazırlığı, cihaz kurulumu, hizmet verilecek binaları, tüm malzemeleri/ekipmanları hazırlama vb. süreçlerini göz önünde bulundurarak tekliflerini hazırlamaları gerekmektedir.”