Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞLERİNİN BİR ARADA İHALE EDİLMESİ HK.

KARAR: ARALARINDA KABUL EDİLEBİLİR DOĞAL BİR BAĞLANTI OLMADIĞI SÜRECE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞLERİ BİR ARADA İHALE EDİLEMEZ

KARAR NO : 2022/UH.II-1631

KARAR TARİHİ : 21.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 4 ve 5

“İhale İlanı’nda ihale konusu işin niteliği, türü ve miktarının “İstanbul Avrupa Yakasındaki 321 adet mezarlığın bakım, onarım ve rehabilitasyonu” olarak belirlendiği ve ihaleye hizmet alımı olarak çıkıldığı, ihale dokümanı içerisinde “Teknik Şartname” ile birlikte “Proje Birim Fiyat Poz Tarifleri” ve “Çalışma Mahal Listesi”ne yer verildiği, ayrıca araç yolu, yaya yolu, betonarme duvar yapımı, taş duvar çizim detayı, bordür yapım detayı gibi detay ve kesitleri içeren “Kesitler ve Çizimler” başlıklı dosyaların da ihale dokümanı içerisinde yer aldığı, ancak ihaleye ait ihale dokümanı kapsamında, metraj listesi ile ön veya kesin projelerin yer almadığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda genel bir yapım tanımı yapılmak yerine sayma yöntemi tercih edilmiş, ancak söz konusu yapım tanımına giren işler tahdidi olarak sayılmak yerine, “benzeri yapım işleri” de yapım tanımı kapsamına alınmıştır.

 

Yukarıda belirtilen Kanun hükmü ve Tebliğ açıklamalarına göre, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği, büyük onarımın yapım tanımı içinde, bakım ve onarımın ise hizmet tanımı içinde sayıldığı, bu çerçevede, bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onarımının hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerektiği, küçük onarımlar da dahil olmak üzere yapıma ilişkin onarımların ise hizmet alımı olarak ihale edilmesinin mümkün olmadığı; yapım işleri arasında ismen sayılmayan bir işin yapım işi olarak kabul edilebilmesi için, bu işin yapılma tekniğinin ismen sayılan işlere benzerliği yanında, uygulama projesini ya da kesin projeyi de kapsayan Teknik Şartname’ye dayanması, yapım müteahhidinin deneyiminin arandığı ve onun uzmanlık alanına giren işlerden olması, vasıfsız işgücünden ziyade ağırlıklı olarak malzeme, makine ve ekipman girdisine ihtiyaç duyulması ve istisnalar dışında fen ve sanat kurallarına uygun olarak bir eserin meydana getirilmesi koşulunun aranmasının gerektiği anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede, işin adının “İstanbul Avrupa Yakası Mezarlıklarında Bakım Onarım ve Rehabilitasyon İşi” olarak belirlendiği ve ihaleye ait yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin cetvel, birim fiyat teklif cetveli standart formu ile birim fiyat poz tarifleri incelendiğinde, ihaleye ait Teknik Şartnameler’de yer verilen işlere yönelik olarak 238 adet farklı nitelikte iş kaleminin bulunduğu, söz konusu iş kalemleri kapsamında kazı yapılması, beton dökülmesi, duvar yapılması, su yalıtımı yapılması, çatı örtüsü yapılması, çeşitli döşeme ve duvar kaplama işlerinin yapılması, bordür ve kaldırım yapılması, çeşitli elektrik ve sulama tesisatı işlerinin yapılması şeklinde yapım işleri niteliğindeki işlerin bulunduğu; atıkların toplanması ve uzaklaştırılması, yabani ot ve otsu bitkilerin kesilmesi, çiçek ve fidan temini ve dikimi, ağaç kesimi, fidan diplerinin çapalanması ve sulama çanağı açılması gibi hizmet niteliğindeki işlerin bulunduğu anlaşılmıştır. İhale konusu işin ayrılmaz parçası niteliğindeki iş ve ihtiyaçlar, belirli ölçüde farklı nitelik arz etseler dahi, ana işin bünyesine dahil edilerek bir bütünlük içerisinde ihale edilebilmeleri mümkündür. Bu çerçevede, ihale konusu iş kapsamında yer alan yapım işlerine ve hizmet işlerine ait iş kalemlerinin, mezarlıkların bakımı, onarımı ve rehabilitasyonu işlerinin yerine getirilmesinde tamamlayıcı özellik taşıdığı ve bu işlerin bir arada yapılmasının ihale konusu işin mahiyeti itibariyle koordineli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinde gereklilik arz ettiği değerlendirildiğinden, anılan iş kalemleri arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Yaklaşık maliyet hesap cetveli ve eki yaklaşık maliyet iş grupları icmali incelendiğinde ihale konusu işin sadece  %12,20’lik kısmının inşaat onarım işleri, makine tesisatı işleri ve elektrik tesisat işleri iş kalemlerinden oluştuğu,  geri kalan %87,80’lik kısmının hizmet işlerine ilişkin iş kalemlerine ait olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda, başvuruya konu ihalede, işin kapsamında yer alan yapım işi kalemleri ile hizmet işi kalemleri arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olduğu, hizmet işine ilişkin iş kalemlerinin tutar olarak yaklaşık maliyetin yaklaşık %87,80’ini oluşturduğu anlaşıldığından, ihale konusu işin, hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak esas ve usullere göre ihaleye çıkarılmasının anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmediği bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”