Hakkakul Logo Beyaz

HİZMET ALIMLARINDA İŞÇİLİK MALİYETLERİ HK.

KARAR: PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMLARINDA İŞÇİLİK MALİYETLERİ İÇİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE AYRI SATIR AÇILMASI GEREKMEZ

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-75

“… İhaleye konu işin iş makinesi ve kamyon kiralanması işi olduğu, araç kiralama ihalelerinde istekliler tarafından sağlıklı ve objektif bir fiyat teklifi verilebilmesi için gerekli olduğu şekilde birim fiyat teklif cetvelinde kiralanacak araç türü, miktarı ve şoförün dahil olup olmadığı bilgisi ile kira süresine yer verildiği; isteklilerin tekliflerini ihale dokümanı düzenlemelerini dikkate alarak maliyetleri teklif fiyata dahil ederek birim fiyat teklif cetveli üzerinden vereceği, ihale konusu iş kapsamında yapılacak giderlerin ve personel giderinin ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve maliyet unsurlarına ilişkin açıklamalar dikkate alınarak ihale konusu alanda faaliyet gösteren tecrübe sahibi olması beklenen istekliler tarafından, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde ve Teknik Şartname’de belirlenen esaslar dâhilinde hesaplanacak birim maliyetine dâhil edilmek suretiyle teklif birim fiyatlarının oluşturulabileceğinin açık olduğu, doküman düzenlemelerinde öngörülen farklı gider kalemlerinin birim fiyat teklif cetvelindeki her bir araç için ortaya çıkması söz konusu olacağından araç maliyet kalemine bu giderlerin de dahil edilmesinin iş artışı ve eksilişi yönünden sorun yaratmayacağı; dolayısıyla İdari Şartname’de düzenlenen bahse konu giderlere ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

Diğer taraftan, kamu ihale mevzuatında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında işçilik maliyetleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiğine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.3’üncü maddesi uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde söz konusu işçilik giderlerine “teklif fiyatına dahil giderler” arasında yer verilmesinin yeterli olduğu, bu itibarla başvuru konusu ihalede personel gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı; dolayısıyla söz konusu düzenlemenin eşit koşullar altında ve sağlıklı bir şekilde fiyat teklifi hazırlanmasına engel teşkil etmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir…”