Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HİZMET YETERLİK BELGESİ HK.

KARAR: NİTELİĞİ GEREĞİ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İSTENMESİ UYGUN OLMAYAN İHALELERDE HİZMET YETERLİK BELGELERİ İSTENEMEZ

KARAR TARİHİ:06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-469

“… mevzuat hüküm ve açıklamalarına göre, idarelerin ihale dokümanında kalite ve standarda ilişkin belgelerle ilgili düzenleme yapabilecekleri, kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler ile niteliği gereği hizmet yeterlilik belgesi istenmesi uygun olmayan ihalelerde hizmet yeterlik belgelerinin istenemeyeceği, ancak bahse konu ihalenin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sultangazi Ek Hizmet Binası mutfağında yemeğin pişirilerek Teknik Şartname’de belirlenen bağlı semt poliklinikleri, ek hizmet binaları ve aile sağlığı merkezlerine taşınması hizmetinden oluştuğu, dolayısıyla ihale konusu iş amaç ve kapsamında pişirilen yemeğin mutfak dışına taşınması hizmeti bulunduğundan idarenin ihtiyacı doğrultusunda TS 13075 İşyerleri-Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri Genel Kurallar Standardına Uygunluk Belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan her ne kadar yemek idareye bağlı sağlık tesislerinde bulunan mutfak /mutfaklarda gerçekleştirilecek olsa da idarenin şikâyete cevabında; yataklı tedavi kurumlarında hastaların beslenme sürekliliğinde herhangi bir aksama yaşanmaması için şikâyete konu belgelerin istendiğinin anlaşıldığı, bu itibarla işin niteliği ve yapılacağı yer göz önünde bulundurulduğunda idarenin ihtiyacı doğrultusunda yeterlik kriteri belirleme noktasında takdir yetkisinin bulunduğu hususu dikkate alındığından Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi istenmesinin de mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin bahse konu iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.”