Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE KONUSU HİZMETE GÖRE SİGORTANIN GEREKLİLİĞİ HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN İHALE KONUSU HİZMETİN TÜRÜNE GÖRE SİGORTANIN GEREKLİ OLDUĞU DURUMLARDA İSTENİLEN SİGORTANIN TÜRÜNE VE TEMİNAT LİMİTLERİNE SÖZLEŞME İÇERİĞİNDE YER VERİLMESİ GEREKİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1443

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“… mevzuat ve doküman maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu hizmetin türüne göre sigortanın gerekli olduğu durumlarda, idare tarafından istenilen sigortanın türüne ve teminat limitlerine sözleşme içeriğinde yer verilmesi gerektiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Tip Sözleşme’nin ilgili maddesine ait dipnotta idare tarafından mevcut ihalede işin veya iş yerlerinin yüklenici tarafından sigortalattırılması talep edilmiyorsa Sözleşme Tasarısı’nın 21.2.1’inci maddesine “Bu madde boş bırakılmıştır.” ifadesinin yazılması gerektiğinin ifade edildiği, şikâyete konu ihalenin Sözleşme Tasarısı’nın 21.2.1’inci maddesinin idare tarafından “Bu madde boş bırakılmıştır.” şeklinde düzenlendiği, anılan durumun idarece işin ve işyerlerinin yüklenici tarafından sigortalattırılmasının talep edilmediği şeklinde yorumlanması gerektiği, İdari Şartnamenin 25.1.1’inci maddesinde yer alan “sigorta” ifadesinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 19’uncu maddesinde yer alan iş ve işyeri için öngörülen sigortayı ifade etmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin iş ve işyerlerinin sigorta kapsamına ve maliyetine ilişkin belirsizliklerin bulunduğu yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”