Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİR HİZMETİN SÜREKLİLİK ARZ EDEBİLMESİ HK.

KARAR: BİR HİZMETİN SÜREKLİLİK ARZ EDEBİLMESİ İÇİN BELLİ DÖNEMLER İTİBARIYLA TEKRARLANMASI VE GEÇİCİ NİTELİKTE OLMAMASI GEREKİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1675

KARAR TARİHİ : 28.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Sözleşme Tasarısı’nın 20.2’nci maddesinde yer alan düzenlemenin Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 31 numaralı dipnotuna uygun düzenlenmediği ve bu nedenle mevzuata aykırılık oluşturduğu iddiasına yer verilmiştir.

Anılan maddeye ilişkin 31 numaralı dipnotta ise “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresi eklenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

….                       

Süreklilik arz eden hizmetler; ihtiyacın mütemadiyen ortaya çıktığı ve dolayısıyla idare tarafından belli dönemler itibarıyla mutat bir şekilde alınan yemek, personel taşıma, park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işleri gibi hizmetlerdir. Bu itibarla, bir hizmetin süreklilik arz edebilmesi için hizmetin belli dönemler itibarıyla tekrarlanmasına ihtiyaç duyulması ve geçici nitelikte olmaması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, başvuruya konu ihale konusu işin konser, tiyatro, gösteriler, söyleşiler ve etkinliklerle ilgili ihtiyaç duyulan teknik ve genel hizmetlerin yerine getirilmesi, eğitim kurslarının düzenlenmesi ve bu kapsamda gereksinim duyulan muhtelif ihtiyaçların karşılanması işi olduğu, dolayısıyla belli dönemler itibarıyla tekrarlanmasına ihtiyaç duyulan ve geçici nitelikte olmayan bir iş niteliğini haiz olmadığı anlaşıldığından, işin mahiyetinin süreklilik arz etmediği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, Sözleşme Tasarısı’nın 20.2’nci maddesinde yapılan düzenlemenin Tip Sözleşme’nin ilgili dipnotuna aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.