Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HUKUKA AHUKUKA AYKIRI İŞLEMLERİN FARKINA VARILDIĞI TARİH HK.

KARAR: HUKUKA AYKIRI İŞLEM VE EYLEMLERİN FARKINA VARILDIĞI TARİH, İHALENİN BÜTÜN HÜKÜM VE SONUÇLARININ YER ALDIĞI KESİNLEŞEN İHALE KARARININ İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİH OLARAK KABUL EDİLMELİDİR

KARAR NO : 2022/MK-46

KARAR TARİHİ : 15.03.2023

“… mevzuat uyarınca, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla şikâyet başvurusunun, bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren yapılması gerekmekte olup, hukuka aykırı işlem ve eylemlerin farkına varıldığı tarih, ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmelidir. 

Dava konusu işlemde ise şikâyete konu işlemin farkına varıldığı ya da farkına varılmış olması gereken tarihin ihale tarihi olduğu ve başvuru sürelerinin bu tarih (05/09/2022) esas alınarak hesaplandığı görülmektedir.

 

Bu durumda, başvuru süresinin ihale tarihi olan 05.09.2022 tarihinden itibaren değil, ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale komisyonu kararının davacıya tebliğ edildiği 27/10/2022 tarihinden itibaren hesaplanması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, davacılar tarafından şikâyet başvurusunun süresi içinde yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bu itibarla, şikâyet başvurusunun reddi üzerine itirazen şikâyet başvurusunun süresinde yapıldığı kabul edilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken, süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” gerekçesiyle “Dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.”