Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERİN FARKINA VARILDIĞI TARİH HK.

KARAR: HUKUKA AYKIRI OLDUĞU İDDİA EDİLEN İŞLEM VE EYLEMLERİN FARKINA VARILDIĞI TARİH, KESİNLEŞEN İHALE KARARININ İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİHTİR.

KARAR NO : 2015/499

KARAR TARİHİ : 31.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 55

(Ankara 3. İdare Mahkemesi)

…Bakılan olayda, dava konusu işlemde, şikâyetçinin yaklaşık maliyet tutarını ihalenin yapıldığı 12.08.2014 tarihinde öğrendiği, 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi hükmü gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 12.08.2014 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 06.11.2014 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince yaklaşık maliyete ilişkin iddiasının süre yönünden reddi gerektiği belirtilmiş ise de, yukarıda anılan mevzuat gereği, ihale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin farkına varıldığı tarihin, ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerektiğinden, kendisine ihale komisyonu kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren süresi içinde şikayet başvurusunun yapılması karşısında, davacının şikayet ve itirazen şikayet başvurusunun süresinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Davacının, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin teknik şartnameye uygun olmadığı yönündeki iddiasının ise dava konusu işlemle ehliyet yönünden reddedildiği anlaşılmakta ise de; davacının ihale dokümanı satın alınarak ihaleye teklif verilmesi nedeniyle istekli sıfatını haiz olduğu hususu gözönünde bulundurulduğunda davacının yaklaşık maliyete ilişkin iddialarının esasına girilerek incelenmesi gerekmektedir.

Bu durumda, uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin olarak davacı şirket tarafından itirazen şikayet başvurusunda ileri sürülen iddiaların esasının incelenmesi gerekirken, başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddine ilişkin dava konusu 24.12.2014 tarih ve 2014/UH.II-4138 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.