Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HÜKÜM GİYMESİ DURUMUNDA TÜZEL KİŞİLİK HK.

KARAR: TÜZEL KİŞİLİK, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDEN HÜKÜM GİYMESİ DURUMUNDA İHALE DIŞI BIRAKILIR

KARAR TARİHİ:05.01.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-33

“…; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin (e) bendi kapsamında anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymesi durumunda tüzel kişiliğin ihale dışı bırakılacağı, mezkûr Kanun’un 10’uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin ayrıca geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama hükümlerinin uygulanmayacağı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanvekili E… K…’ın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ihalede ihaleye fesat karıştırmak suçundan hapis cezasına mahkûm edildiği, hapis cezasıyla mahkûmiyetinin yasal sonucu olarak da 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yazılı  “Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etme” hakkından yoksun bırakıldığı ve verilen cezaların kesinleştiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, başvuru sahibi tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanvekili E… K…’ın ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği, tacir olarak ticari faaliyetlerde bulunan tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanvekilinin işlemiş olduğu ihaleye fesat karıştırma suçunun mesleki faaliyeti kapsamında olduğu, bu nedenle tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanvekili E… K… hakkında ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı mevcut iken ihaleye katılması anılan Kanun’un 10’uncu maddesinin (e) bendi kapsamında değerlendirilip söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak teklif tutarının %3’üne karşılık gelen geçici teminatının gelir kaydedilmesine yönelik idare kararında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.