Hakkakul Logo Beyaz

İDARE, İHALE DOKÜMANINDA YAPACAĞI DÜZENLEMELER İLE İŞYERİ TESLİMİ YAPILMASINI VEYA SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI DİKKATE ALARAK İŞE BAŞLAMA TARİHİNİ BELİRLEYEBİLİR

Karar No : 2022/UH.II-1434

Karar Tarihi : 23.11.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5

“… mevzuat düzenlemelerinden, idarenin işin süresine ilişkin olarak ihale dokümanında yapacağı düzenlemeler ile işe başlama ve işi bitirme tarihlerini kesin olarak belirtip belirtmeme konusunda takdir hakkı bulunduğu, işe başlama ve bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmediği hallerde işe başlama tarihinden itibaren kaç gün veya kaç ay olduğunun idare tarafından belirleneceği; işe başlama tarihinin de işyeri teslimi yapılması veya sözleşmenin imzalanması dikkate alınarak kaç gün içinde başlanacağının yine idarece belirleneceği anlaşılmaktadır.

Mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda idarenin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanacağını ve yüklenici firmaya talep edilmesi halinde sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılabilmesi için en fazla 80 gün süre verileceğinin düzenlendiği; işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren aylık süre olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Anılan sözleşmenin imzalanmasını müteakip talep halinde verilecek 80 günlük sürenin, başvuru sahibi isteklinin idareye şikayet başvurusu üzerine alınan karar doğrultusunda zeyilname ile “4734 sayılı Kanun’un “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesi gereği ihaleye konu işin süreklilik arz etmesi, sağlık sunumunda aksama olmaması ve hasta mağduriyetleri yaşanmaması için, İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 48.1.10’uncu maddesinin “Yüklenici firmaya talep edilmesi halinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanabilmesi için en fazla 80 gün süre verilecektir.” şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.” gerekçesi ile 60 günden 80 güne çıkartıldığı anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, sözleşmenin imzalanmasından sonra ne kadar süre içerisinde işe başlanması gerektiğine ilişkin bir düzenleme içermeyip, idarelere işe başlama tarihini, ihtiyaçları doğrultusunda belirleyebilme hususunda kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olmak üzere takdir yetkisi tanınmış bulunmaktadır. Diğer taraftan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesi uyarınca “ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında sağlanması” da idarelerin sorumluluğundadır.

İhale konusu işin Magnetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi, Raporlama Hizmeti alımı olmak üzere sağlık alanında Teknik Şartname’de belirlendiği üzere mesai saatleri içinde ve bazı hastanelerde de 7 gün 24 saat  süreklilik arz eden bir hizmete ilişkin olduğu dikkate alındığında, doküman edinen ve ardından teklif veren firmaların basiretli bir tacir olarak edimin ifası için gerekli bütün hazırlıkları yapıyor/yapmış olması gerekmekte olup değişen piyasa koşulları ve sunulan hizmetin sürekliliği dikkate alındığında idarece belirlenen sürenin idarenin takdir yetkisi kapsamında ihtiyacın uygun şartlarla ve zamanında sağlanması gayesiyle belirlendiği anlaşılmış olup başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, başvuru sahibi isteklinin, cihazların temin sürelerinin ilgili firmaların farklı süreler belirttiklerine ilişkin iddiaları ile bu sürelerin Kurumumuzca teyit edilmesi talebi de, her firmanın her ürün için ayrı bir süre belirtmesinin mümkün olduğu, bu noktada objektif bir veri elde edilemeyeceğinden ihtiyacın uygun şartlarla ve zamanında karşılanması sorumluluğu kapsamında uygun süreyi belirlemenin idarenin sorumluluğunda olduğu değerlendirildiğinden yerinde görülmemiştir.”