Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İdare, kendisine yapılan başvurulardaki şekil eksikliğini, Kurumun internet sayfasında ilan etmelidir.

Karar No : 2015/1784

Karar Tarihi : 08.05.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 54

(Danıştay 13. Dairesi)

… İtirazen şikâyet başvurusuna eklenen vekaletnamenin asli gibidir onayını taşımaması nedeniyle başvurunun şekli yönden eksik bir başvuru olduğu ve söz konusu eksikliğin tamamlanması hususunda 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince Kamu İhale Kurumu’nun bildirim yapma zorunluluğu bulunmadığı, ancak eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 13. maddesinin 1. fıkrasının amir hükmü uyarınca Kurumun internet sayfasında ilan edildiği açıktır. Söz konusu eksikliğin başvuru süresi içerisinde tamamlanmaması nedeniyle 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin 11. fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 20.02.2015 tarih ve E:2015/71, K:2015/305 sayılı kararının bozulmasına, davanın reddine, dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine…