Hakkakul Logo Beyaz

İdare temel ilkeleri gözeterek ihalenin iptali yoluna gidebilir.

Karar No : 2015/2757

Karar Tarihi : 01.07.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5, 39

(Danıştay 13. Dairesi)

… Bu itibarla 26.02.2014 tarih ve 2014/UH.III-1147 sayılı Kurul kararı sonrası kalan geçerli teklifler üzerinden ihalenin sonuçlandırılmasının 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkelerine uygun olmadığı ve ihaleye söz konusu haliyle devam edilmesinde kamu yararı bulunmadığı sonucuna varıldığından, ihalenin idarece iptal edilmesinde ve bu karara karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki temyize konu kararda ise hukuki isabet bulunmamaktadır…