Hakkakul Logo Beyaz

İDARECE BEYAN EDİLEN BİLGİLERİ TEVSİK EDEN BELGELERİN SUNULMASINA İLİŞKİN OLARAK İSTEKLİLERDEN BİRİNE VERİLEN EK SÜRENİN, TALEBİ OLMAYAN BEYAN EDİLEN BİLGİLERİ TEVSİK EDEN BELGELERİ SUNMASI İSTENİLEN TÜM İSTEKLİLER AÇISINDAN YENİDEN BELİRLENMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UM.II-1222

“Yapılan inceleme ve tespitler doğrultusunda, başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece talep edilen beyan edilen bilgileri tevsik eden belgeleri en geç 16.06.2022 tarihi mesai bitimine kadar sunması gerekirken söz konusu belgelerin 21.06.2022 tarihinde İdareye kayıtlarına girmiş olmasından dolayı mezkûr isteklinin kendisine tanınan sürede ilgili belgeleri idareye sunmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış, B…A.Ş.nin süre uzatılması yönündeki talebinin idarece uygun görülmesi halinde, yalnızca talepte bulunan istekli açısından değil, beyan edilen bilgileri tevsik eden belgeleri sunması istenilen tüm istekliler açısından bu sürenin yeniden belirlenmesinin, 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerinin, özellikle eşit muamele ilkesinin gereği olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, E… A.Ş.nin teklifinin ihalenin 1’inci, 2’nci ve 4’üncü kısımlarında idarece talep edilen beyan edilen bilgileri tevsik eden belgeleri süresinde sunduğu kabul edilerek teklifinin değerlendirilmeye alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, ihalenin 3’üncü kısmında birinci ve ikinci en avantajlı teklifler değişmediği ve bahsi geçen aykırılığın ihalenin sonucunu etkilemediği göz önüne alındığında, bu aşamada ihalenin söz konusu kısmına ilişkin olarak düzeltici işlem belirlenmesine gerek bulunmamaktadır.”