Hakkakul Logo Beyaz

İDARECE İSTENEN YAPIM İŞLERİ CİROSU İLE İŞ HACMİNE İLİŞKİN KRİTERİ KARŞILAMAYAN İSTEKLİNİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1001

“… başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı O… Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “iş hacmi bilgileri” kısmında 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait toplam ciro tutarlarının beyan edildiği görülmüş, iş hacmine ilişkin olarak İdari Şartname’de yer alan düzenlemeler dikkate alındığında, isteklilerin yapım işleri cirosu ile söz konusu kriteri karşılaması gerektiği, bu çerçevede yapım işleri cirosu sunmayan O…Ltd. Şti.nin bahse konu kriteri karşılayamadığı anlaşılmıştır.

İhalede geçerli teklif konumunda olan diğer isteklilerin tekliflerinin, iş hacmine ilişkin kriteri karşılayıp karşılamadığı hususunda yapılan inceleme neticesinde;

T…A.Ş., S… A.Ş. ve U…A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablolarında 2020 yılına ait toplam ciro tutarlarının beyan edildiği, İ… A.Ş. tarafından ise 2021 yılına ait toplam ciro tutarının beyan edildiği görülmüş, iş hacmine ilişkin olarak İdari Şartname’de yer alan düzenlemeler dikkate alındığında, anılan isteklilerin yapım işleri cirosu ile söz konusu kriteri karşılaması gerektiği, ancak anılan isteklilerin yapım işleri cirosu sunmadığı, bu çerçevede iş hacmine ilişkin kriteri karşılayamadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde iddia ettiği hususlar ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden M…A.Ş. – A… Ltd. Şti. İş Ortaklığı, M… S…K… – O…. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, T…A.Ş., S… A.Ş., U… A.Ş. ve İ… A.Ş.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”