Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARE TARAFINDAN TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İHALE DOKÜMANINDA NİTELİKLERİ BELİRTİLMİŞ OLAN YETERLİK KRİTERLERİ DİKKATE ALINARAK GERÇEKLEŞTİRİLİR

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-1136

“…idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin ihale dokümanında nitelikleri belirtilmiş olan  yeterlik  kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirileceği, tekliflerin değerlendirmesinde dikkate alınacak  yeterlik  kriterlerinin ihale ilanı ile İdari Şartname’de düzenlenmesinin zorunlu olduğu, İdari Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki maddeleri ile Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin yeterlik kriteri  olarak dikkate alınabilmesi için anılan belgelerin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde açıkça düzenlenmesi gerektiği, bahse konu Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri  olarak dikkate alınamayacağı hususları çerçevesinde;

 

İdarece İdari Şartname’de bir yeterlik belgesi olarak belirlenmemiş olmasına karşılık 52’nci kalem Teknik Şartnamesi’nin 1,2,11 ve 14’üncü maddelerinde istenilen belgeler üzerinden yapılan değerlendirmenin numune üzerinden yapılmış bir değerlendirme olarak kabulünün uygun olmadığı, dolayısıyla bu konularda yapılacak bir değerlendirmenin yeterlik aşamasına konu edilemeyeceği,

 

Bununla birlikte 52’nci kalem Teknik Şartnamesi’nin 4’üncü maddesi ve 54’üncü kalem Teknik Şartnamesi’nin 1’inci maddesi düzenlemelerinin numune değerlendirmesi yapılarak karar verilmesini gerektiren hususlar içermesinden dolayı, idarece söz konusu maddeler için yapılan numune değerlendirmesi sonucunda başvuru sahibinin sunduğu ürünlerin Teknik Şartname’nin anılan maddelerini karşılamaması gerekçe gösterilerek teklifini değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.