Hakkakul Logo Beyaz

İDARECE VERİLEN MESAFEDEN DAHA DÜŞÜK MESAFE ESAS ALINARAK AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI SUNAN VE İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİ TARAFINDAN SUNULAN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-1156

“… başvuruya konu ihaleye ilişkin idare mahkemesi ve Danıştay kararları üzerine 22.06.2022 tarihli ve 2022/UY.I-744 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının alındığı, bu karar sonucunda ise idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulama işleminin teklif fiyatı sınır değerin altında kalan tüm isteklilere tekrar yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde karar verildiği, idarece 07.07.2022 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazı ile sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, söz konusu yazı ile 40 adet iş kalemi/gruplarına ait aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği ve ekinde ise açıklama istenilen ve istenilmeyen analiz girdileri listesi ile analiz formatlarının gönderildiği, 07.07.2022 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen bahse konu düşük teklif sorgulaması yazısına ilişkin süresi içinde herhangi bir idareye şikayet başvurusunun yapılmadığı, dolayısıyla teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerin idarece gönderilen bahsi geçen aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısı ve ekleri formatlara uygun açıklama yapması gerektiği, analiz formatlarına uygun açıklama yapmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, gerek ilk yaklaşık maliyet hesabında gerekse de 07.07.2022 tarihli aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısıyla isteklilere gönderilen analizlerde, KRS-İBY/001 ve KRS-İBY/002 poz numaralı iş kalemlerinin analiz girdisinden olan  “Nakliye 07.006/K” numaralı analizin nakliye mesafesinin 50 km olarak belirlendiği, ancak anılan nakliye girdisine ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 25 km mesafe üzerinden açıklama yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

İhale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer verilen kural ve ihaleyi gerçekleştiren idarece aşırı düşük teklif sorgulama istemine ilişkin yazıyla isteklilere gönderilen ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatlarının süresi içinde itiraz edilmeden kesinleşmesi nedeniyle, aşırı düşük sorgulama yazısının ekinde yer alan analiz formatlarında belirlenmiş olan mesafelerin dışında mesafeler kullanılarak aşırı düşük teklif açıklaması yapılamayacağı, idarece verilen mesafenin kullanılması gerektiği, idarece verilen mesafeden daha düşük mesafe esas alınarak aşırı düşük teklif açıklaması sunan ve ihale üzerinde bırakılan istekli olan M…A.Ş.- U…Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan M…A.Ş.- U…Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”