Hakkakul Logo Beyaz

İDARELER, EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF SAHİBİ İSTEKLİYİ TESPİT EDENE KADAR İHALE KOMİSYONU KARARI ALABİLİR

Karar No : 2022/UH.II-1423

Karar Tarihi : 16.11.2022

İlgili Kanun No : 4734

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde ihale komisyonu tarafından 59’uncu madde kapsamında seçilen yönteme bağlı olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde aşağıdaki esasların dikkate alınacağı;

Aşırı düşük tekliflerin açıklama istenmeksizin reddedileceği ya da diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük tekliflerin bulunmadığı ihalelerde, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine; yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları, ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için makul bir süre verileceği, beyan edilen bilgi/belgeler ve teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin tekliflerinin ise değerlendirme dışı bırakılacağı, bu işlemlere ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edileceği,

İdari Şartname’nin “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 41’inci maddesinde ise ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorunda olduğu, mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatının gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi hükümlerinin uygulanacağı, ancak 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmeyeceği ifadelerine yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan mevzuat açıklamaları ve tespitler sonucunda, idarelerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekliyi tespit edene kadar ihale komisyonu kararı alabileceği, bu bakımdan 24.08.2022 tarihinde gerçekleşen ihalede idarece 26.08.2022, 09.09.2022 ve 23.09.2022 tarihleri olmak üzere üç kez ihale komisyonu kararının alındığı ve ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı, ek olarak ihale tarihi ile alınan son ihale komisyonu kararı arasında geçen sürenin teklif geçerlik süresi içerisinde olduğu ve isteklinin teklifi ile sorumlu olduğu, her ihalenin kendi içerisinde değerlendirilmesi gerektiği, basiretli bir tacirin bahse konu ihalenin içinde bulunduğu durum ile başka ihalelerin durumlarının birbirleriyle bağlantılarının bulunmadığının farkında olması gerektiği, sonuç olarak idarece gerçekleştirilen işlemlerin yerinde olduğu ve ihale üzerinde bırakılan başvuru sahibi isteklinin idarece değerlendirme dışı bırakılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”