Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARELERCE YAPILAN BENZER İŞ TANIMI HK.

KARAR: İDARELERCE BENZER İŞ TANIMININ İHALE KONUSU İŞ İLE BİREBİR AYNI YAPILMAMASI GEREKİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1631

KARAR TARİHİ : 21.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 4 ve 5

İhale mevzuatında benzer iş tanımı yapılmasının amacının, ihale konusu işin yanı sıra, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren veya aynı ya da benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellikler taşıyan başka işleri yapan isteklilerin de teklif vermesini sağlayarak, ihalelere katılımın artmasını temin etmek olduğu, bu nedenle idarelerce benzer iş tanımının birebir ihale konusu ile aynı yapılmaması, ihale konusu iş ile nitelik, büyüklük ve organizasyon gerekleri bakımından benzer işleri içerisine alacak bir çerçevede belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

… ihale dokümanı düzenlemelerinden ihale konusu işin İstanbul İli Avrupa Yakası sınırları dahilindeki, köy mezarlıkları da dahil olmak üzere tüm mezarlık alanlarında (321 adet mezarlık) mezarlıklarda bakım onarım ve rehabilitasyon işlerinin yapılması olduğu, mezarlıklarda bakım  ve onarım hizmet işlerinin ise benzer iş olarak belirlendiği görülmüştür. Bu çerçevede bakıldığında ihale konusu iş ile benzer iş tanımın içerik ve kapsam bakımından aynı olduğu anlaşılmıştır.

İdare tarafından şikayet başvurusuna verilen cevap yazısında “İhale Konusu işe ait ‘Benzer İş’ belirlenmesinde; işin mezarlıklarda bakım onarım ve rehabilitasyon işi olduğu, çalışma mahallerinin mezarlıklar olduğu, gerçekleştirilecek iş kalemlerinin mezar araları ve mezar üstlerinde gerçekleştirileceği, işin asli unsurunu “mezarların” oluşturduğu hususları göz önünde bulundurulmuştur. Bu işlerin mezarlıklarda gerçekleştirilmesi, kendine özgü bir organizasyon yapısı gerektirmekte ve yine kendine özgü uzmanlık ve personel gerektirmektedir. Mezarlıklarda yapılan çalışmalar vatandaşların hassasiyetleri göz önünde bulundurularak yapılmak zorundadır Mezarlıklar vatandaşlarımızın en hassas oldukları, acılarını yaşayıp tazeledikleri yerlerdir. Mezarlıklarda çalışma yapılırken mezar yapılarına ve mezar üstlerine çok dikkat etmek gereklidir. Çalışmalar esnasında çok sayıda mezar baştaşı, mermer kırılabilmekte, mezar sahipleri için manevi önemi olan mezar üstleri zarar görebilmektedir. Mezarlıklarda yapılan tüm bakım onarım işleri hem iş güçlüğü hem de dikkat edilmesi gereken yapılar açısından çok farklılıklar arz etmektedir. Mezarlıklarda bakım onarım işlerini yapmak yukarıda sayılan iş güçlükleri, çalışma alanlarının farklılığı ve apayrı uzmanlık gerektiren hizmetler içermesi nedenleriyle, diğer serbest çalışma alanlarında yapılan bakım onarım işleriyle (park, bahçe, yeşil alanlar, rekreasyon alanları v.b.) benzerlik göstermemektedir…” ifadelerine yer verilerek idarece belirlenen benzer iş tanımın ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu yönündeki şikayet başvurusunun reddedildiği görülmüştür.

İhale konusu işin niteliği ile büyüklüğü (yaklaşık maliyet tutarı 164.884.821,24 TL) ve sadece mezarlıklarda yapılan bakım ve onarım hizmet işlerinin benzer iş olarak belirlenmesinin ve belirlenen benzer iş kapsamının ihale konusu işle aynı olarak belirlenmesinin ihalede oluşacak rekabeti daralttığı, ek olarak işin genel itibarı ile mezarlıklara özgü bir deneyim ve tecrübe gerektirmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde ihale konu iş kapsamında benzer iş tanımın “…Mezarlıklarda bakım  ve onarım hizmet işlerini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir…” şeklinde belirlenmesinin Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkeleri ile bağdaşmayacağı ve ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olduğu değerlendirilmiş olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”