Hakkakul Logo Beyaz

İDARELERİN İHALELERDEKİ SORUMLULUĞU HK.

KARAR: İDARELER, İHALELERDE SAYDAMLIĞI, REKABETİ VE EŞİT MUAMELEYİ SAĞLAMAKLA SORUMLUDUR

Karar No : 2023/UH.I-48

Karar Tarihi : 04.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5

“… gerek ihale İlan’ının 4.3.3, İdari Şartname’nin 7.5.4, gerekse Teknik Şartname’nin 38’nci maddesinde yer alan düzenleme ile, ihale konusu işte yemeğin idare mutfağında üretilecek olduğu, ancak anılan düzenlemelerde sayılan yemek çıkarmaya engel beklenmedik olumsuz durumlar oluşması sebebiyle hastane mutfağının kullanılamayacak hale gelmesi durumu ihtimalinde, idarenin yemek üretiminin aksamadan ihtiyacın karşılanmasını teminen, yüklenicilerin  yemek üretiminin bazı standartlara ilişkin belgelere sahip, belirlenen kapasitede (söz konusu kapasiteyi gösterir kapasite raporu olan) Muş Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan bir mutfağa sahip olmaları ya da ihale konusu işin süresini kapsayan noter tasdikli mutfak kullandırım sözleşmesi yapacağı Muş Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan başka bir  mutfak istendiği ve mutfağa ilişkin ihale tarihi itibari ile geçerli olan anılan belgelerin sözleşme yapılmasından sonra 3(üç) iş günü içinde idareye sunulmasının  düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu düzenlemenin işin yürütülmesi sırasında (sözleşmenin ifası sırasında) meydana gelmesi kesin olmayan, muhtemel bir olay (idare mutfağının kullanılamaması durumu) baz alınarak yapıldığı, idarece olası duruma ilişkin istenen mutfağa ait belirlenen kriterlerin (Muş Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan, ihale tarihi itibariyle geçerli olan birtakım belgelere sahip olan mutfağa sahip olma/noter onaylı sözleşme ile mutfağı kiralamış olma) işin yürütülmesi sırasında gerçekleşmesi kesin olmayan bir durum dikkate alınarak istenildiği, ihale konusu işin idare mutfağı kullanılarak yürütülmesinin esas olduğu dikkate alındığında işin yürütülmesi sırasında meydana gelmesi kesin olmayan durumda yemeğin üretileceği mutfağın özelliklerine ve mutfağın temin edilmesine ilişkin yükümlülüğe dair belirlemenin rekabeti engellediği, diğer taraftan iddia konusu mutfağa ilişkin düzenlemenin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yapıldığı, anılan maddenin isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği belgeleri düzenlemesine rağmen, idarece “yüklenici” tarafından olası mutfağa ilişkin istenen belgelerin sözleşme yapılmasından sonra 3 iş günü içinde sunulacağının İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde düzenlenmesinin teklif sunulmasında tereddüt yaratabileceği, ayrıca olası mutfağa ilişkin istenen belgelerin sözleşme yapılmasından sonra 3 iş günü içinde sunulmaması durumunun Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesi kapsamında ağır aykırılık hali olarak da belirlendiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu doküman düzenlemesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’nci maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”