Hakkakul Logo Beyaz

İDARELERİN İHALELERDEKİ SORUMLULUĞU HK.

Karar: İDARELER; İHALELERDE SAYDAMLIĞI, REKABETİ VE EŞİT MUAMELEYİ SAĞLAMAKLA SORUMLUDUR

Karar No : 2023/UM.II-107

Karar Tarihi : 11.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5, 12 ve 54

“… mevzuat hükümlerinden İdarelerin yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, alıma konu mal için teknik şartnamede belirlenecek teknik kriterlerin rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği, teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerektiği, ihale komisyonu kararından sonra idarelerin Kanun’un temel ilkelerine aykırı olmayacak şekilde gerekçesini belirtmek kaydıyla bütün teklifleri redderek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, idareye yapılan bir başvuru üzerine ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde idarece ihalenin iptal edilmesine karar verilebileceği anlaşılmaktadır.

 

Aktarılan İdari Şartname düzenlemelerinden şikayete konu ihalenin Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün “Milli Kütüphane ek depoları için raf alımı” işi olduğu, ihalede tekliflerin elektronik olarak verileceği ve ihalede numune değerlendirmesi yapılacağı anlaşılmıştır.

 

İşe ait Teknik Şartname incelendiğinde alıma konu rafların üretileceği malzemenin özellikleri, rafların uzunluk ölçüleri, ağırlıkları raf vb. özelliklerine yer verildiği, rafların 4 kenarının bükümlü olarak imal edileceği, raf bükümleri ile köşebent kaynak noktasının aynı ölçüde olacağının ifade edildiği anlaşılmışken, doğrudan raf bükümlerinin boyutlarına ilişkin bir düzenlemeye rastlanılmamıştır.

 

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde numune değerlendirmesiyle idare tarafından başvuru sahibi tarafından sunulan raf numunesinin Teknik Şartname’de yer verilen 3 kg olma özelliğini karşılamadığı tespit edildiği halde ihale komisyonu kararı ile ihalenin başvuru sahibi istekli üzerinde bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan idarenin iptal gerekçesi incelendiğinde; aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde kesinleşmiş olan ihale dokümanında var olduğu tespit edilen, istekliler arasında sağlanması gereken fırsat eşitliğine ve rekabete engel olduğunu değerlendirilen bir eksikliğin ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacağı, dolayısıyla teknik şartnamedeki bu eksiliğin düzeltici işlemle giderilemeyecek olduğu dikkate alındığında yapılan başvuru üzerine idarece alıma konu rafa ait Teknik Şartnamede rafın taşıma kapasitesi açısından önemli olduğu düşünülen büküm ölçülerine yer verilmediğinin ve bu durumun fırsat eşitliği ve rekabetin sağlanması gerektiğine ilişkin zorunluluğa aykırı olduğu değerlendirilerek ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”