Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARELERİN İHALENİN İPTALİ KONUSUNDAKİ TAKDİR YETKİSİ HK.

KARAR: İDARELERİN İHALENİN İPTALİ KONUSUNDAKİ TAKDİR YETKİSİ KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ İLE SINIRLIDIR

KARAR NO : 2022/UH.II-1698

KARAR TARİHİ : 28.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5

“… Kanun maddelerinde, idarelerin verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle idarenin herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği hüküm altına alınarak idarelere ihalenin iptali konusunda geniş bir takdir yetkisi verildiği görülmekle birlikte bu yetkinin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde sayılan ilkeler çerçevesinde kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu bağlamda idarece isteklilere 30.11.2022 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen iptal gerekçesi incelendiğinde, başvuru sahibinin iptale gerekçe gösterilen fiilen çalışılacak gün sayısı ile dokümanda belirtilen gün sayısının farkın kaç gün olduğunun belirtilmediği iddiasının yerinde olduğu görülse de 28.11.2022 tarihli isteklilere tebliğ edilmeyen ihalenin iptal gerekçesinde idarece fiilen çalışılacak gün sayısı ile dokümanda belirtilen gün sayısı farklılığının belirtildiği, (134 iş günü) ayrıca idarece söz konusu farklılıktan dolayı yükleniciden sözleşme imzalanması aşamasında fazla teminat alınmamasının önlenmesinin ve SGK’ya bildirilecek sürelerde tutarsızlık olacağından dolayı ortaya çıkacak mağduriyetin engellenmesinin amaçlandığının ifade edildiği tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından ihalenin iptal edilme gerekçesi (fiilen çalışılacak gün sayısı ile dokümanda belirtilen gün sayısının farklı olması) kapsamında tarafımızca birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde ise, rehber personel için 222 gün, araçlar için 139 gün üzerinden teklif alındığı görülmüş, ihale dokümanında (ihalenin İlanı’nın 2’inci maddesi ile Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesi) yer alan düzenlemeler doğrultusunda işin başlama (22.11.2022) ve bitiş (16.06.2023) tarihleri arasında 207 gün olduğu tespit edilmiştir.

 

4735 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi ile ihaleye ilişkin Sözleşme Tasarısı’nın 29’uncu maddesi uyarınca ihale konusu işle ilgili olarak sözleşme kapsamında iş artışı ve iş eksilişinin de yasal limitler dâhilinde mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede ihalenin iptaline gerekçe yönelik gösterilen fiilen çalışılacak gün sayısı ile dokümanda belirtilen gün sayısının farklılığının iş artışı/iş eksilişi ile telafi edilebilecek büyüklükte olup olmadığı hususunun ortaya konulmadığı, ihale iptal edilmeden mevcut alım kapsamında ihtiyacın iş artışı/iş eksilişi yoluyla gördürülemeyeceğine ilişkin somut bir veri / hesabın da bulunmadığı ayrıca iptale gerekçe gösterilen kesin teminat miktarının işin süresine göre değil sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan isteklinin teklif fiyatı üzerinden belirleneceği dikkate alındığında ihalenin iptaline gerekçe gösterilen hususların somut, objektif, ölçülebilir mahiyette olmadığı değerlendirilmiş olup, mevzuatın ihalenin iptaline yönelik idareye verdiği takdir yetkisinin hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun kullanılmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, idarece alınan ihalenin iptali kararının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından ihalenin şikâyete konu 4’üncü, 5’nci, 12’nci, 13’üncü, 14’üncü, 16’ncı, 20’nci, 21’inci, 22’nci kısımları için iptal kararının iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.”