Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARELERİN İPTAL DAVALARININ SONUCUNU BEKLEMESİ HK.

KARAR: İDARELERİN SÖZLEŞME İMZALAMAK İÇİN AÇILMIŞ OLAN İPTAL DAVALARININ SONUCUNU BEKLEMESİNE GEREK YOKTUR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-82

“20.12.2021 tarihinde Z… Müşavirlik Temizlik Yemek Gıda Doğalgaz San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından E… Tem. Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 01.12.2021 tarih ve 2021/UH.II-2183 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına ilişkin İdare Mahkemesinde dava açtığı ve dava sonuçlanana kadar sözleşmenin imzalanmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu bertilerek ikinci kez idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 21.12.2021 tarihinde şikayet başvurusunu reddettiği görülmüştür.

 

Bunun üzerine idare tarafından anılan istekliye 28.12.2021 tarihinde EKAP üzerinden sözleşmeye davet yazısının gönderildiği görülmüştür. Başvuru sahibinin 30.12.2021 tarihinde Kurumumuza itirazen şikâyet başvurusunda bulunması üzerine ise idare tarafından sözleşmeye davet yazısının askıya alındığına ilişkin 31.12.2021 tarihli yazının anılan istekliye gönderildiği görülmüştür.

 

Kamu ihale mevzuatında ihale üzerinde kalan isteklilerin mevzuatta belirtilen şartlara uyarak kesin teminatı yatırmak suretiyle sözleşmeye davet üzerine sözleşme imzalamak zorunda oldukları, sözleşme imzalayan isteklilere sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra geçici teminatlarının iade edileceği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalamaması durumunda geçici teminatlarının gelir kaydedilerek Kanun’un 58’inci maddesinin uygulanacağı, bu durumda ihale yetkilisince ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif fiyatının uygun görülmesi şartıyla, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalanabileceği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise bu teklif sahibinin de geçici teminatının gelir kaydedilip Kanun’un 58’inci maddesinin uygulanacağı ve ihalenin iptal edileceği, diğer taraftan idareye şikâyet başvurusunda bulunulmuşsa şikâyet üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde karar alınmamışsa bu sürenin bitimini izleye tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu ihale mevzuatının yukarıda yer verilen düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin mevzuatta belirtilen şartlara uyarak kesin teminatı yatırmak suretiyle sözleşme imzalamak zorunda olduğu, kamu ihale mevzuatında idarelerin sözleşme imzalamak için açılmış olan iptal davalarının sonucunu beklemesinin gerektiğine yönelik bir hüküm yer almadığı anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”