Hakkakul Logo Beyaz

İDARELERİN İSTEKLİLERCE YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU KAPSAMINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİ EKAP VEYA DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN SORGULAMALARI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 09.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-226

“… Netice olarak, her ne kadar Elektronik İhale Dairesi Başkanlığınca verilen bilgiye göre Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Kalite ve Standarda İlişkin Diğer Belgeler” satırındaki beyan için başvuru sahibi S…  Ltd. Şti.’nin entegrasyondan gelen bilgileri kullanmadığı ve söz konusu bilgilerin istekli tarafından girildiği anlaşılmakta ve söz konusu isteklinin “belgenin adı”, “belgenin sayısı” ve “belgenin geçerlik tarihi” bilgilerini beyan ettiği, buna karşın “standardın adı”, “düzenleyen kurum/kuruluş” ve “belgenin tarihi” bilgilerini beyan etmediği görülmekte ise de mevcut durumda, başvuru sahibinin Yeterlik Bilgileri Tablosunun iddia konusu kısmının tamamen boş olmadığı ve istekli tarafından ilgili belgenin mevcudiyeti hakkında verilmiş bilgiler bulunduğu dikkate alınarak ve yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, idarelerin, isteklilerce Yeterlik Bilgileri Tablosu kapsamında beyan edilen bilgileri EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulamaları, bahsi geçen araçlar üzerinden sorgulanamayan belgeler olması hâlinde ise bu belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için ilgili isteklilere makul bir süre vermeleri gerektiği göz önünde bulundurularak, başvuru sahibince beyan edilen belge numarası üzerinden ilgili kurumun internet sayfasında yapılan inceleme neticesinde söz konusu isteklinin sahip olduğu Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin İdari Şartname’de şart koşulan hususları kapsadığı ve karşıladığı belirlendiğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”