Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARELERİN İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASINDAKİ SORUMLULUĞU HK.

KARAR: İDARELER, İHALELERDE SAYDAMLIĞI, REKABETİ, EŞİT MUAMELEYİ, GÜVENİRLİĞİ, İHTİYAÇLARIN UYGUN ŞARTLARLA VE ZAMANINDA KARŞILANMASINI VE KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAMAKLA SORUMLUDUR

KARAR NO : 2022/UH.I-1571

KARAR TARİHİ : 13.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5

“Yapılan incelemede, itirazen şikayete konu ihalenin 24 Ay Süreli Hasta Bazlı Tam Otomatik İlaç Paketleme Hizmet Alımı işi olduğu, hizmetin ifasında kullanılacak ilaç paketleme ünitesinin yüklenici tarafından temin edileceği,  İdare tarafından bahse konu paketleme ünitesinin içerisine aynı anda en az 180, en fazla 210 kanister/kaset yerleştirilebilir yapıda olacağı, işin süreci içerisinde muadil ilaç farklı ilaç gelmesi durumunda makineye entegre manuel yükleme bölmesinden ilaçlar verileceği, bu bölmelerin en az 20 en fazla 30 bölmeden oluşacağı, poşetleme ünitesi kanisterler içerisinde yer almayan, seyrek kullanımlı ilaçların veya narkotik nitelikteki ilaçların poşetleme sistemine dahil edilmesi için en az 20 en fazla 30 adet bölmeli “Manuel ilave ünitesi”ne sahip olacağı yönünde düzenlemelere yer verildiği görülmüştür.

İdarelerin ihtiyaçları doğrultusunda ihale dokümanında işin konusuna ilişkin düzenlemelere yer vermek hususunda takdir yetkisinin bulunduğu ancak bu takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, ilgili düzenlemelerin saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak şekilde olması gerekmektedir.

Başvuru konusu hizmet alımı ihalesinde kullanılacak ilaç paketleme ünitesinin paketleme kapasitesine ilişkin asgari bir değer yanında azami bir değere yer verilmesinin ihaleye katılımda rekabeti daraltacağı yönündeki başvuru sahibinin iddiasına idarece verilen cevapta cihaz için azami kapasite belirlenmemesinin işin maliyetini dolayısıyla fiyat tekliflerini artıracağı ifade edilmiştir.

Bu çerçevede yapılan incelemede; ihale konusu işin mal/cihaz alımına ilişkin olmadığı, belirli özellikleri haiz cihaz ile gerçekleştirilmesi istenilen ilaç paketleme hizmet alımı olduğu, İdari Şartname’de söz konusu ilaç paketleme hizmetinin ifası için belirtilen kalemlere/hususlara dair giderler ile her türlü malzeme giderlerin teklif fiyatına dahil olduğunun düzenlendiği dolayısıyla ilaç paketleme ünitesine teminine ve çalıştırılmasına ilişkin maliyetlere yüklenicinin katlanacağı, İdarenin doğrudan ya da dolaylı olarak hangi maliyetlere katlanacağı hususunda ihale dokümanında bir düzenleme olmadığı gibi şikayete cevap yazısında maliyetin artacağı ifade edilmekle birlikte bu artış ile cihaz kapasitesine azami sınır konulması gerekliliği arasındaki bağlantı hususunda bir açıklamasının bulunmadığı,

İşin İdareye olacak maliyetinin ihale aşamasında istekliler tarafından verilen teklifler, yaklaşık maliyet ve sınır değer hesaplama mekanizmaları neticesinde ortaya çıkacağı, İdarenin öngördüğü yaklaşık maliyetin üzerinde sunulan tekliflerin uygun bulunup bulunmaması hususunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde takdir yetkisinin de bulunduğu, ilaç paketleme ünitesinin sadece asgari limitinin aranması durumunda hem idarenin mer’i doküman düzenlemesinde belirlediği aralıkta üniteyi teklifleri kapsamında sunacak isteklilerin ihaleye katılma imkanı bulacağı hem söz konusu ünite için asgari kapasite limitini karşılamanın yanında daha fazla kapasiteye sahip üniteyi teklifleri kapsamında sunacak isteklilerin de ihaleye katılma imkanının olacağı,  halihazırda İdare’nin kapasitenin yetersiz olması durumuna karşın cihazda eklenebilir manuel ilave ünitesi olması gerektiği yönündeki düzenlemesinin, kapasiteye ilişkin üst sınırın belirlenmesinin hizmetin yürütülmesi aşamasında ihtiyacın efektif bir şekilde karşılanması önünde engel teşkil edebileceği, ihalelerde idarenin temel hizmet gereksinimlerinin karşılanmasının esas olduğu, ilaç paketleme hizmetinde, isteklilerin arasındaki rekabetin teklif fiyatını oluşturan birim hizmet maliyeti üzerinden gerçekleşeceği, ödemelerin teklif edilen birim fiyatlar üzerinden yapılacağı, isteklilerin daha yüksek kapasiteli cihaz kullanımından kaynaklı olarak ilave bir maliyet/ödeme talebinde bulunamayacağı hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, şikayete konu doküman düzenlemesi ile İdare’nin ilaç paket hizmet alımı kapsamında kullanılacak ilaç paketleme ünitesine ilişkin asgari kapasite limiti yanında bu limite yakın dar bir aralıkta azami kapasite limiti belirlemesinin ihaleye katılımı ve rekabeti etkileyici nitelikte olduğu değerlendirilmiş, nitekim İdare’nin mevcut ihale dokümanı düzenlemeleri ile ihaleye sadece bir isteklinin teklif verdiği de görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”