Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARELERİN YETERLİLİK KRİTERLERİNİ BELİRLEMESİ HK.

KARAR: İDARELER, YETERLİLİK KRİTERLERİNİ YASADA SAYILANLARA PARALEL VE TEMEL İLKELERE AYKIRILIK TEŞKİL ETMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLEMELİDİR.

KARAR NO : 2014/1181

KARAR TARİHİ : 06.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 10

(Danıştay 13. Dairesi)

…Uyuşmazlık konusu olayda; davalı Kurum kararının gerekçesinde belirtildiği üzere ihaleyi gerçekleştirecek olan idarelerin, ihale konusu işin yerine getirilebilmesini sağlayacak düzenlemeler ve kriterler belirlemesine bir engel bulunmamaktadır. Ancak, idareler, bu kriterleri belirlerken kanunun çizdiği sınırlar içerisinde kalarak ihalelerin serbest rekabet ortamında gerçekleşmesini de sağlamakla yükümlüdürler. Ayrıca, yukarıda anılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun 10. maddesinde belirtilmeyen bir bilgi ve belgenin isteklilerden talep edilmesi ve bunun isteklinin yeterliliğini tevsik amacıyla kullanılması da mümkün değildir.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nin 23. maddesinin irdelenmesinden, tıbbi cihazların kullanılmasında üretici tarafından öngörülmüş olan kullanım şekline ve bakım onarım yapılacağı esnada yine üretici tarafından belirlenmiş olan işlemlere uyulacağı anlaşılmakta ise de, bakım onarım işlerinin yalnızca üretici firmanın sözleşme ile yetkili kıldığı firmaca yapılacağı sonuç ve kanaatine ulaşılmasının mümkün olmadığı açıktır. Söz konusu işlemler, bakım onarımı yapılacak cihazlar ile ilgili eğitimleri almış olan kişilerce de pek tabii yerine getirilebilecektir.

İhalede istekli olabileceklerden şartname ile istenen “bakım-onarım yetki belgesi” yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre mesleki ve teknik yeterliği belirlemeye yönelik istenebilecek bilgi ve belgelerin kapsamını aşmakta olup; davacının dava dosyasına sunduğu belgelerin incelenmesinden, davacı firmanın aynı işi konu edinen ihalelere katıldığı, davacı firma personelinin ihale konusu işle ilgili eğitim ile mesleki yeterlik konusunda belge ve sertifikalara sahip oldukları, ancak şartname ile “bakım-onarım yetki belgesi” istenmesi dolayısıyla ihalede üretici firmanın tek yetkili temsilcisi olan firmadan başka bir firmanın ihaleye teklif veremediği, bu durumun ise ihalelerde gözetilmesi gereken temel ilke olan rekabeti engellediği sonuç ve kanaatine varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk ve davanın reddine ilişkin mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır…