Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARENİN İHALEYİ İPTAL YETKİSİ HK.

KARAR: İDARE, İHALEYİ İPTAL YETKİSİNİ KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ İLE SINIRLI OLARAK KULLANMALIDIR

KARAR NO : 2023/UH.II-149

KARAR TARİHİ : 18.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5

“Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kent Temizliği, Çöp Nakli, Mevcut Yeşil Alanlarda Sulama ve Bakım Hizmetleri İçin Araç Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin 19.12.2022 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararından; ihale dokümanı indirenlerin sayısının 23 olduğu, ihaleye toplam 11 teklif sunulduğu, 4 teklifin geçerli teklif olarak belirlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin Ö… Nakliye Turizm İnşaat Otomotiv Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak belirlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise başvuru sahibi olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

 

Daha sonra başvuru sahibi tarafından 22.12.2022 tarihli şikayet dilekçesi ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, anılan dilekçede; ihale üzerinde bırakılan isteklinin yetkilisi olarak teklifi imzalayan E… A…’in şirket yetkilerinin 07.12.2022 tarihinde sonlandırıldığı ve ihale tarihinde (08.12.2022) yetkisi olmamasına rağmen teklifte bulunduğu iddiasına yer verdiği görülmektedir.

 

Şikayet başvurusu üzerine idarece 26.12.2022 tarihinde alınan karar ile; ihale üzerinde bırakılan Ö… Nakliye Turizm İnşaat Otomotiv Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesine istinaden teklifin temsile yetkili olmayan kişi tarafından imzalandığının tespit edildiği, bu nedenle teklifinin geçersiz olacağının anlaşılması üzerine teklifini değerlendirme dışı bıraktığı, ayıca ihalede rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verdiği anlaşılmaktadır.

 

mevzuat hükümlerine göre ihale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olsa da idarelere Kanun ile verilen bu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı kullanılması gerekmektedir. Söz konusu takdir yetkisi, tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanun’un temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti ve tesis edilen iptal işleminin gerekçelerinin açıkça ortaya konulması gibi nedenlerle sınırlandırılmıştır.

 

İhalenin iptali kararı incelendiğinde, iptal gerekçesi olarak sadece rekabetin oluşmadığı hususunun gösterildiği, şikâyete konu ihaleye katılan 11 istekliden 4 isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği, bu isteklilerden Ö… Nakliye Turizm İnşaat Otomotiv Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin temsile yetkili olmayan kişi tarafından imzalandığının tespiti üzerine değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 3 isteklinin teklifinin geçerli olduğu, söz konusu 3 tekliften 2 teklifin yaklaşık maliyetin altında olduğu belirlenmiş olup, ihaleye katılım aşamasında rekabetin gerçekleşmediği yönündeki gerekçe ile ihalenin iptali kararının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece ihalenin iptali kararının iptal edilerek ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”