Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARENİN İHALEYİ İPTALİNDE TAKDİR HAKKI HK.

KARAR: İDARE, İHALEYİ İPTAL ETME NOKTASINDAKİ TAKDİR HAKKINI KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİNE UYGUN BİÇİMDE KULLANILMAK ZORUNDADIR.

KARAR NO : 2015/653

KARAR TARİHİ : 07.05.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 39

(Ankara 15. İdare Mahkemesi)

Uyuşmazlık konusu ihalede, 11.09.2013 tarihinde yapılan ön yeterlik başvurusuna 14 adayın katıldığı, 20.01.2014 tarihli ön yeterlik değerlendirme sonucu tutanağında 12 adayın yeterli görüldüğü ve tam puan alan 10 adayın mali tekliflerinin alınmasına karar verildiği, söz konusu değerlendirmede yeterli görülmeyen Y. İnş. A.Ş.-AKM Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 13.02.2014 tarihinde Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından alınan 25.03.2014 tarihli ve2014/UY.II-1535 sayılı kararla başvuru sahibinin iddiasının reddedildiği ve söz konusu kararın (B) bölümünde ise YDA İnş.. San. ve Tic. A.Ş. tarafından, C. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından ve O. Taah. Taş. ve Tic. Ltd. Şti. – S. Yapı End. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın özel ortağı tarafından sunuları iş deneyim belgelerinin anılan kararda belirtilen gerekçelerle ön yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınmamasına ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine karar verildiği, bunun üzerine idarece yapılan değerlendirme neticesinde, anılan iş deneyim belgelerine ilişkin ortaklık durum belgelerinin ön yeterlik başvuru zarfı kapsamında sunulduğu durumun Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanaklarıyla kayıt altına alındığı, ayrıca ihale sonrası, değerlendirmelerini yapmak üzere İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığının, bu işle görevlendirilen komisyon üyelerinde bulunan belge fotokopileri muhteviyatında, söz konusu ortaklık durum belgelerine ait fotokopilerinin mevcut olduğu, incelemeler neticesinde asıllarına rastlanılmayan söz konusu ortaklık durum belge fotokopilerinin, Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet sürecinde incelenmek üzere Kamu İhale Kurumuna gönderilip gönderilmediğinin tespit edilemediği, hali hazır durumda; asıllarına ulaşılamayan üç adet ortaklık durum belgesinin; isteklilere ön yeterlik zarfı içeriğinde komisyona sunulduğu, ihale günü ve saatinde düzenlenen belge kontrol tutanağından ve fotokopilerinin dosyasında olmasından anlaşılmakta ve şüpheye yer bırakmadığı, daha sonradan 13.05.2014 tarihinde alınan ön yeterlik komisyon kararıyla YDA İnş.. San. ve Tic. A.Ş.  – EMT İnş Tuız. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığımın, C. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nih, O. Taah. Taş. ve Tic. Ltd. Şti. – S. Yapı End. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın, A. Taah İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İ. İnş. Turz. ve Tic. Ltd. Şti. – S.  İnş. Ve Turz. İşi. Tic A.Ş. İş Ortaklığı’nın asgari yeterlik şartlarını sağlamadıkları gerekçesiyle yeterli bulunmadıklarına ve 20.01.2014 tarihli ön yeterlik değerlendirme sonuç tutanağında belirlenen kısa listesinin revize edilerek 7 adayın teklif vermeye davet edilmesine karar verildiği, ancak A. Taah. İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İ. İnş. Turz. ve Tic. Ltd. Şti. – S. İnş. ve Turz. İşi. Tic. A.Ş. tarafından yukarıda yer verilen 25.03.2014 tarihli ve 2014/UY.II-1535 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Mahkememizin 17.11.2014 tarih ve E:2014/885, K:2014/1502 sayılı kararı ile; davalı idarece savunmaya eklenen ihale dokümanları ile ihaleye katılan isteklilerin sunmuş olduğu belgelerin dijital ortama aktarıldığı CD’de bulunan belgelerin incelenmesinden; A. Taah. İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İ. İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.-S. İnş ve Tur. İşi. Tic. A.Ş. İş ortaklığının pilot ortağı A. Taah. İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd Şti. nin tarafından şirket ortağı olan R.E’ye ait 2 adet iş denetleme belgesinin, CCG İnş. San.Yat. ve Tur. A.Ş.’ne (eski adı C. İnş. Taah. İth. İhr. Ltd. Şti.) ait 3 adet iş bitirme belgesinin sunulduğu ve fakat iş deneyim belgesinde ismi geçen R.E’ye ve CCG İnş. San. Yat. ve Tur. A.Ş.’ ye ait sırasıyla A. Taah. İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve S. İnş. ve Tur. İşi. Tic. A.Ş.’nin yarıdan fazla hissesine sahip olduğunu gösteren ortaklık durum belgelerinin sunulmadığı gerekçe gösterilmiş ise de; dava dosyasına ekli idarece sunulan CD kayıtlar da bulunan “2014-6490” isimli klasörün 1641. sayfasında yer alan kayıtta A. Taah. İnş Mad. Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan 31.05.2014 tarihli ve 7574 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde R.E’nin şirketin itibari değeri 200 hisseye ayrılan hisselerden 104 hissenin (3.200.000 TL üzerinden 1.664.000 TL tutarında hisse) sahibi olduğu; aynı klasörün 1658. ve 1659. sayfalarında ise S. İnş. ve Tur. İşletmeleri Tic. A.Ş.’nin toplam 2.000.000 TL tutarındaki itibari pay değerinden 1.600.000TL’ nin CCG inş. A.Ş.’ye ait olduğu ve bu yüzden iş deneyim belgesinde adı geçen sırasıyla R.E ve CCG İnş. A.Ş.’ nin ortak oldukları şirket hisselerinin yarısından fazlasını sahip olduğu ve iş ortaklığının söz konusu belgeleri hem ön yeterlilik aşamasında hem de ihale aşamasında idareye sundukları, bu durumda; davalı idarece, sunmuş olduğu iş deneyim belgeleri sahiplerinin A. Taah. İnş. Mad. Nak, San. ve Tic. Ltd. Şti. ve S. İnş. ve Turz. İşi. Tic. A.Ş.’ye yarıdan fazla hissesine sahip olduğunu gösteren ortaklık belgelerini ihale dosyasına sunmadığından bahisle davacı iş ortaklığının değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, bunun üzerine anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ön yeterlik başvurusunun değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği ve idare tarafından 25.07.2014 tarihli ön yeterlik komisyon kararı ile yeterli olduğu değerlendirilen 8 adaya gönderilen yazılarla 17.09.2014 tarihine kadar tekliflerini sunmalarının istenildiği, belirtilen tarihte 1 adayın teşekkür mektubu ve 6 adayın teklif sunduğu, teklif bedellerinin ise, A. Taah. İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İ. İnş. Turz. ve Tic. Ltd. Şti. – S. İnş. ve Turz. İşi. Tic. A.Ş. (Ortak Girişim) 73.485.000,00-TL, davacı K. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – E. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. (Ortak Girişim) 73.682.000,00-TL, İ. İnş. Taah. Tic. A.Ş. – K. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Y. İnş. Turz. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. (Ortak Girişim) 74.250.000,00-TL, T.Yapı ve Tic. Lld. Şti. – C. İıış ve Tic. A.Ş. (Oıiak Girişim) 74.875.536,30-TL, E. İnş. ve Tic. A.Ş. 78.960.000,00-TL, M. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. 80.770.000,00-TL şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda; yaklaşık maliyeti 75.450.000,00-TL olan ihalede, yukarıda yer verilen ve geçerli kabul edilen istekli sayısı ile sunulan mali teklifler göz önüne alındığında 4 isteklinin sunduğu tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olması nedeniyle ihalede rekabet ortamının oluştu anlaşılmış olmakla birlikte kaynakların verimli kullanılmasının sağlandığı; dolayısıyla ihalenin iptaline ilişkin olarak davalı idarece ileri sürülen nedenlerin hukuki dayanağının bulunmaması ve söz konusu ihalede yasal bir zorunluluk olan kamu ihalelerinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ile rekabet ortamının ve objektifliğin oluşmasının sağlanması ilkelerinin ihlal edildiğine ilişkin somut bir başka bilgi ve belgenin bulunmaması karşısında, ihalenin iptal edilmesinin ihalenin temel ilkelerinden olan güvenirlik ilkesine aykırı olduğu da dikkate alındığında dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Her ne kadar idare tarafından, ihalenin iptal sebebi olarak; Kamu İhale Kuruluna gönderilen belgelerin incelenmesi sırasında anılan belge asıllarının teklif dokümanı içinde bulunmadığının Kurumca tespit edildiği ve bu şekilde yaşanan müphem durumun ihalede saydamlık ilkesini zedelediği belirtilmiş ise de; yukarıda Mahkememizin 17.11.2014 tarih ve E:2014/885, K:2014/1502 sayılı kararında yer verilen gerekçeler dikkate alındığında bu iddiasına itibar edilmemiştir.