Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARENİN İHTİYAÇLARINI TEMİNDE TAKDİR YETKİSİ HK.

KARAR: İHTİYAÇLARINA UYGUN OLARAK TEMİN EDİLECEK MALIN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEME KONUSUNDA İDARENİN MEVZUATTA YER ALAN DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TAKDİR YETKİSİ VARDIR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UM.I-903

“Başvuru sahibinin söz konusu ihalede talep edilen çamaşır makinelerinin otel tipi makineler olduğu, makinelerin idarenin bünyesinde kurulacağı, Covid 19 vb. salgın hastalıklar ve enfeksiyon riskleri düşünüldüğünde, çamaşır yıkama hizmetinin hijyen bariyerli makinalarla gerçekleştirilmesinin halk sağlığı açısından daha uygun olacağı yönündeki 7’nci iddiası ile bu iş kapsamında kullanılacak cihazlarda kendiliğinden gazlı olma özelliğinin arandığı, gazlı cihazların kullanımının yangın riski barındırdığı, ülkemizde gazlı makine üretimi yapan bir firma bulunduğu fakat buharlı makine üretimi yapan birçok firmanın bulunduğu, anılan Şartname’de yer verilen kurutma makinesinde aranan “giyotin kapak ve makine parkuru” özelliklerinin belli bir firmayı ve markayı işaret ettiği söz konusu kriterlerin rekabeti engelleyeceği sonuç olarak ihaleye katılımı daraltacağı yönündeki 8’inci iddiasına yönelik olarak;

 

mevzuat hükümlerinden; alınacak malın teknik kriterleri ve özelliklerinin, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenleneceği, teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlamasının zorunlu olduğu, Teknik Şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebileceği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, idarenin ihale dokümanında herhangi bir model ya da marka ismine yer vermediği aynı zamanda başvuru sahibinin de şikayet ve itirazen şikayet dilekçesinde ihale dokümanında belirtilen teknik özelliklerin hangi marka ya da modele işaret ettiği yönünde herhangi bir bilgiye yer vermediği, hijyen konusundaki iddianın öneri niteliğinde olduğu, idarenin 08.07.2022 tarihli şikayete cevap yazısında “Bu boyutta bir cihazın giyotin kapaklı olmaması durumunda kaplayacağı yer açısından sorun yaratacağı nedeniyle teknik şartnamede bu durum yer almıştır. Bir aykırılık saptanmamıştır.

Ayrıca; hijyen bariyerli, makinelerin zorunlu olarak kullanılması her hangi bir standart ve yönetmelikte yer almamaktadır. İnsan mikrobiotasının varlığı nedeniyle tüm çamaşırlar enfektedir. …

Yine gazlı olarak çalışan makinaları üreten birden fazla firma olduğu tespit edilmiştir. Bu cihazlarda gerekli güvenlik tedbirleri teknik şartname ile talep edilmiştir….” ifadelerine yer vererek ihale konusu makinelerin idarenin ihtiyacına ve hijyen standartlarına uygun olduğunu belirttiği, idarenin ihtiyaçlarına uygun olarak temin edilecek malın teknik özelliklerini belirleme konusunda mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde takdir yetkisinin bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin 7’nci ve 8’nci iddiası yerinde görülmemiştir.”