Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARENİN MAHKEME KARARLARINA UYMASI HK.

KARAR: İDARE, MAHKEME KARARLARINA UYMAK VE GECİKTİRMEDEN YERİNE GETİRMEK ZORUNDADIR.

KARAR NO : 2014/1959

KARAR TARİHİ : 11.12.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 4. İdare Mahkemesi)

Bu durumda, Mahkememizin 29/05/2014 tarih ve E:2014/471 sayılı yürütmenin durdurulması kararı uyarınca yeterli teknik görüş alınmaksızın (mahkeme kararı gereği yerine getirilmeksizin) tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Ayrıca, davalı idare savunma dilekçesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56.maddesi uyarınca teknik görüş alınmasının idarenin takdirinde olduğu ileri sürülmekte ise de; 19/02/2014 tarih ve 2014/UM.I-1061 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı öncesinde teknik görüş yazısı almaya ihtiyaç duyan idarenin söz konusu kararımız sonrasında teknik görüş yazısı almaya ihtiyaç duymaması, takdir yetkisinin sınırlarını aşar nitelikte olduğu tartışmasızdır…