Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARENİN TAKDİR HAKKINI KULLANMASI HK.

KARAR: İDARE TAKDİR HAKKINI KAMU YARARI VE HİZMETİNİN GEREKLERİ DOĞRULTUSUNDA KULLANMALIDIR.

KARAR NO : 2015/573

KARAR TARİHİ : AA

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 39

(Ankara 15. İdare Mahkemesi)

Bakılan davada, uyuşmazlık konusu ihaleye ait yaklaşık maliyetin 38.396.776,93-TL olduğu ve 22 kişinin ihale dokümanı satın aldığı ve davacının da içerisinde bulunduğu üç isteklinin mali yönden, (T. Katı Atık Firması: 45.000.000.00-TL- Davacı Ş. Temizlik Firması: 37.440.000,00-TL son olarak M. Temizlik Firması: 30.000.000.00-TL ) şeklinde teklif verdiği ve ihalenin yaklaşık maliyetin altında teklif veren davacı üzerinde kaldığı görülmekle birlikte, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihale konusu işe ait yaklaşık maliyet cetvelinde ağırlıklı olarak önemli birleşenler arasında temizlik hizmetinde kullanılacak motorlu araçlara ve asgari işçilik maliyetine yer verildiği, başka bir ifade ile; bahse konu temizlik hizmetinde kullanılacak eldivenin yaklaşık maliyet cetvelinde önemli bileşenler arasında yer almadığı, ayrıca ihaleye katılacak isteklilerin İdari Şartname’nin 25. maddesinde yer verilen gider kalemlerini esas almak suretiyle mali tekliflerini hazırlayacağı ve Teknik Şartname’de kontrol araçları için öngörülen km’nin sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olduğu, dolayısıyla yapılan bu değerlendirmeler dikkate alındığında ihalenin iptaline ilişkin olarak davalı idarece ileri sürülen nedenlerin hukuki dayanağının bulunmaması ve söz konusu ihale dokümanında yer verilen düzenlemelerin tekliflerin sağlıklı bir şekilde sunulmasına engel teşkil etmediği anlaşılmıştır.

Bu durumda; dava konusu ihalede yasal bir zorunluluk olan kamu ihalelerinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ile rekabet ortamının ve objektifliğin oluşmasının sağlanması ilkelerinin ihlal edildiğine ilişkin somut bir tespitin bulunmaması karşısında, yukarıda yer verilen açıklamalar dikkate alındığında dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.