Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARENİN TEKNİK GÖRÜŞ ALMASI HK.

KARAR: İDARENİN TEKNİK GÖRÜŞ ALMASI GEREKEN HALLERDE BUNDAN İMTİNA EDEREK KARAR VERMESİ HUKUKA AYKIRILIK TEŞKİL EDER.

KARAR NO : 2015/1218

KARAR TARİHİ : 18.09.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 11. İdare Mahkemesi)

Dava dosyasının incelenmesinden, Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 16.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen 2015/29827 ihale kayıt numaralı “Polietilen Çocuk Oyun Grubu, Kale Görünümlü Ahşap Oyun Grubu, Engelli Tipi Ahşap Çocuk Oyun Grubu, Engelli Tipi Ahşap Salıncak ve İkili Salıncak Alımı” ihalesinde yaklaşık maliyetin 5 adet çocuk oyun grubundan oluşan yaklaşık maliyet bileşenlerine göre 1.672.965,00 TL olduğu, 7 adet ihale dokümanı satın alınan ihalede 5 isteklinin ihaleye katıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi 841.300,00 TL bedelle sunan davacı şirketin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğu ve ihalenin 17.04.2015 tarihli komisyon kararı ile üzerinde bırakıldığı, davacı şirkete sözleşmeye davet yazısının gönderildiği, ihale dokümanlarına göre sözleşme aşamasında kroki ve çizimlerin sunulmasının gerekmesi sebebiyle davacı şirketin ilgili belgeler ile kroki ve çizimlerle birlikte 21.05.2015 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu, idarece davacının CA 124 modeline ilişkin sunduğu dokümanların Teknik Şartname’de belirlenen ürünle benzeri veya dengi olmadığı için uygun bulunmadığı, ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklif fiyatının da uygun görülmemesi üzerine ihalenin iptaline karar verildiği, davacının teminatının da irat kaydedildiği, davacının 26.05.2015 tarihli şikayet başvurusunun idarece reddedilmesi üzerine 27.05.2015 tarihinde kayda giren dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, davalı idarece davacının teklif ettiği Engelli Tipi Salıncağa ilişkin Model No:CA 124 nolu belgede yer alan teknik özelliklerin Teknik Şartname’de düzenlenen Engelli Tipi Salıncağa ilişkin teknik detay ve özellikler ile uyumlu olup olmadığı veya benzeri ve/veya dengi kapsamında kabul edilip edilmeyeceği hususunda TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğü’nden 04.06.2015 tarih ve 11400 sayılı yazı ile görüş istenildiği, 10.06.2015 tarih ve 237572 sayılı cevabi yazıda,”… CA 124 kodlu iki koltuklu engelli modelin teknik çizimleri ile şikayete esas teknik şartnamede istenen özelliklerin birbiriyle örtüşmediği görüşü hasıl olmuş olup yine teknik şartnamede belirtilen özellikler ile dengi ürünlerin birbirlerini karşılayıp karşılamadığına teknik resimler üzerinden karar verilmesi mümkün görünmemektedir.” denildiği, bunun üzerine Kamu İhale Kurulu’nun dava konusu24.06.2015 tarih ve 2015/UM.I-1729 sayılı kararı ile davacının itirazen şikayet başvurusunun reddedildiği, bakılan davanın da söz konusu işlemin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacının itirazen şikayet dilekçesinde özetle iki iddiayı ileri sürdüğü, bunlardan ilkinin, henüz şikayet süreci tamamlanmadan teminatın irat kaydedilmesinin uygun olmadığına ilişkin olduğu, ikinci iddianın ise, sunduğu belgeye ait ürünün (CA 124 kodlu ürün) Teknik Şartnamede geçen dengi ürüne ait olduğu, dolayısıyla Teknik Şartnameye uygun ürün sunduğu noktasında toplandığı, dava konusu Kurul kararında ise, davacının birinci iddiası yönünden geçici teminatın irat kaydedilmesi için öncelikle şikayet sürecinin tamamlanmış olması gerektiğine yönelik bir hüküm bulunmadığından söz konusu iddianın yerinde görülmediği, uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için önem arz eden ikinci iddianın da aşağıda ayrıntısı açıklanacak gerekçelerle reddedildiği görülmektedir.

Davacının sunduğu ürünün Şartnameye uygun olduğuna dair iddiasına yönelik olarak Kamu İhale Kurulu’nca yapılan değerlendirmede; CA 124 model Engelli Tipi Salıncağa ilişkin teknik çizimlerin Teknik Şartname’de istenen özellikleri karşılamadığı hususun TSE İzmir Bölge Müdürlüğünün yazısından açıkça anlaşıldığı, Teknik Şartname’de yer alan yazılı esaslara ve aktivitelere uymayan bir ürünün benzeri görüntüde veya dengi ürün kapsamına giremeyeceğinin belirtildiği, kaldı ki Teknik Şartname’de düzenlenen Engelli Tipi Salıncak modelin arabalı salıncak olduğu, tekerlekli sandalye ile birlikte salıncağa çıkılabilmesi için salıncağın bir cephesinde kapı veya rampa yapılacağının belirtildiği, bu düzenlemedeki asıl amacın engellinin yardım almaksızın tek başına salıncağı kullanabilmesi olduğu, oysa davacı tarafından sunulan belgede yer alan çizimlerde böyle bir özelliğin bulunmadığının açıkça görüldüğü, dolayısıyla söz konusu belgede yer alan ürünün Teknik Şartname’de yer alan yazılı esaslara ve aktivitelere uymak uymak şartıyla benzeri görüntüde veya dengi ürün kapsamına girmediği, dolayısıyla davacının bu iddiasının da yerinde olmadığının belirtildiği görülmektedir.

Teknik Şartname’nin 46.maddesine göre, Teknik Şartname’de yer alan çizimlerin örnek olduğu, Teknik Şartname’de yazılı esaslara ve aktivitelere uymak şartıyla benzeri görüntüde veya dengi ürünlerin alınabileceğinin belirtildiği, davacı gerek itirazen şikayet dilekçesinde gerekse de dava dilekçesinde sunduğu ürünün dengi ürün olduğunu ileri sürdüğü, Kamu İhale Kurulu’nun ise TSE’den aldığı görüşe ve resen yaptığı değerlendirmeye göre ürünün Teknik Şartname’deki özellikleri taşımadığı ve dengi ürün kapsamında değerlendirilemeyeceğini ortaya koyduğu anlaşılmaktadır.

TSE İzmir Bölge Müdürlüğü’nün görüş yazısında, davacının sunduğu çizimlerin Teknik Şartname’de istenen özelliklerle örtüşmediği, Teknik Şartname’de belirtilen özellikler ile dengi ürünlerin birbirini karşılayıp karşılamadığına teknik resimler üzerinden karar verilmesinin mümkün olmadığının belirtildiği, Kamu İhale Kurulu dava konusu kararında bahse konu görüş yazısına dayalı olarak davacının sunduğu ürünün Teknik Şartname’de istenilen özellikleri karşılamadığını bu nedenle Teknik Şartname’de yer alan şartları taşımayan ürünün dengi ürün olarak da kabul edilemeyeceği, bunun ötesinde (Kurulun resen yaptığı tespite göre) Engelli Tipi Salıncağın arabalı salıncak olduğu ve rampa ile kapının üründe olması gerektiği, ancak davacının sunduğu modelde böyle bir özelliğin bulunmadığı, bu nedenle de ürünün dengi ürün kabul edilmesinin mümkün olmadığının belirtildiği görülmektedir.

TSE İzmir Bölge Müdürlüğü’nün görüş yazısından, davacının sunduğu ürünün çizimlerinin Teknik Şartnamedeki ürünle birebir aynı olmadığının, dengi ürün olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda ise teknik resimler üzerinden karar verilemeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir. O halde, davacının sunduğu ürünün Teknik Şartnamedeki ürünle aynı olmamasına karşın dengi ürün kapsamında olup olmadığı noktasında bir incelemeye girişilmesi gerekirken, bu noktada Kamu İhale Kurulunca davacının sunduğu ürünün -görüş yazısından yola çıkılarak- zaten Teknik Şartname’de yer alan şartları taşımaması sebebiyle dengi ürün olarak da kabul edilemeyeceği görüşünün benimsendiği görülmüştür. Oysa ki, TSE İzmir Bölge Müdürlüğü’nün görüş yazısından açıkça davacının sunduğu ürünün Teknik Şartname’de aranan özellikleri taşımadığı anlamını çıkarmanın mümkün olmadığı görülmektedir. Görüş yazısına göre, Teknik Şartname’de yer alan örnek çizimlerle davacının ürününün birebir aynı olmadığına vurgu yapıldığı, zira görüş yazısının devamında davacının sunduğu ürünün dengi ürün olup olamayacağı noktasında bir değerlendirme yapılamayacağı da ortaya konularak aslında sunulan üründe Teknik Şartname’de aranan özelliklerin tam olarak bulunup bulunmadığı noktasında değerlendirme yapılamadığının belirtilmek istendiği görülmektedir. Öte yandan, Kurul her ne kadar resen yaptığı değerlendirme ile ürünün taşıması gereken rampa ve kapı gibi özelliklerinin zaten bulunmadığını belirterek dengi ürün olmadığını ileri sürmekte ise de, dosyada yer alan teknik çizimler incelendiğinde bu hususun da ancak konunun uzmanı kişilerce ortaya konulabileceği, zira TSE İzmir Bölge Müdürlüğü’nce dahi bu noktada bir değerlendirmeye girişilmediği görüldüğünden, davalı idarece eksik inceleme neticesinde dava konusu işlemin tesis edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda, davacının sunduğu CA 124 model Engelli Tipi Salıncağa ilişkin ürünün Teknik Şartname’de belirtilen “dengi ürün” kapsamında olup olmadığı noktasında sağlıklı bir sonucuna ulaşılabilmesi için davacının mevcut iddiaları da göz önünde bulundurulmak suretiyle konunun uzmanlarına inceleme yaptırılmak suretiyle bir karar verilmesi gerekirken bu yola başvurulmadan davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik olarak tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Öte yandan, davacı şikayet süreci tamamlanmadan teminatının irat kaydedilemeyeceğini ileri sürmekte ve bu yönde açık bir mevzuat hükmü bulunmadığından Kamu İhale Kurumunca hukuka uygun bir biçimde davacının bu iddiasının yerinde olmadığına karar verilmiş ise de, yukarıda ayrıntısı açıklandığı üzere davacının sözleşme aşamasında idareye sunduğu ürünün “dengi ürün” olup olmadığının Kurulca yaptırılacak teknik inceleme sonucunda ortaya konulması ve çıkacak sonuca göre Kurulca teminatın irat kaydedilmesi hususunda bir karar alınması gerektiğinden, bu aşamada teminatın irat kaydedilmesinin yerinde olup olmadığı noktasında bir değerlendirme yapılamamaktadır.