Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDAREYE ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: BAŞVURU SAHİBİ İLGİLİ SÜRELER GEÇTİKTEN SONRA İDAREYE ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA BULUNURSA BAŞVURUNUN SÜRE YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 02.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-185

“Başvuru sahibi İ… Ltd. Şti. tarafından e-teklifin 14.12.2021 tarihinde A… B… tarafından elektronik imza ile imzalanarak EKAP üzerinden gönderildiği ve idarece 14.12.2021 tarih ve 16.24 saatinde “E-teklif açma ve belge kontrol tutanağı”nın düzenlendiği, söz konusu tutanakta başvuru sahibinin geçici teminatına ilişkin bilgilerinde “UYGUN DEĞİL/ Yeterlik Bilgileri Tablosunda geçici teminata ilişkin satırlar doldurulmamış ve EKAP üzerinde e-gtm bilgisine ulaşılamamıştır.” ve yeterlik bilgileri tablosuna ilişkin bilgilerinde ise “YOK/ Yeterlik Bilgileri Tablosunun ihalede katılım ve/veya yeterlik kriteri olarak belirlenen belgelere ilişkin satırında/satırlarında, kritere/kriterlere ilişkin bilgi girişlerinde bulunulmamıştır.” ifadelerine yer verildiği, başvuru sahibinin ihale kapsamında kendileri tarafından sunulan evrakların eksiksiz olduğu, ancak idarece evraklarının yok veya eksik yazıldığı, bu sebeple tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına ilişkin başvurunun 27.12.2021 tarihinde yapıldığı, söz konusu başvuruya idarece 28.12.2021 tarihinde cevap verildiği, bu durum üzerine başvuru sahibi tarafından 30.12.2021 tarihinde Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde şikâyet başvurusunun ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılacağı, ancak idarece ihalenin ilk oturum sonucunda 14.12.2021 tarih ve 16.24 saatinde düzenlenen “E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”na ilişkin şikayetlerin başvuru sahibinin ilgili süreler geçtikten sonra 27.12.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”