Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDAREYE YAPILAN ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: İDAREYE YAPILAN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNUN SÜRESİNDE YAPILMAMASI HALİNDE BAŞVURUNUN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO:2022/UY.I-654

“Başvuru sahibi isteklinin yaklaşık maliyete yönelik iddialarının incelenmesi neticesinde, … mevzuat hükümlerinden yaklaşık maliyetin ihalenin ilk oturumunda teklif zarfları açılmadan önce hazır bulunan isteklilere açıklanacağının düzenlendiği, 30.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumunda idarece yaklaşık maliyetin ve tekliflerin EKAP üzerinden hazır bulunanlara duyurulduğu, ihalenin ilk oturumunun teklif veren tüm isteklilere açık olduğu, dolayısıyla yaklaşık maliyetin açıklandığı ihale tarihinde tüm isteklilerin yaklaşık maliyetin farkına varmış olması gerektiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda, … Yönetmelik’in 6’ncı maddesi uyarınca idareye şikâyet süresinin şikâyete konu işlemin farkına varılmış olması gereken tarihten itibaren 10 gün olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin açıklandığı 30.03.2022 tarihinde yaklaşık maliyeti öğrenmiş olması gerektiği, dolayısıyla anılan istekli tarafından yaklaşık maliyete ilişkin şikâyetlerin ihale tarihini izleyen 10 gün içerisinde idareye yapılması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 26.04.2022 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi isteklinin ihale ilanına ve ihale dokümanı düzenlemelerine yansıyan fiyat dışı unsur hesaplamasına yönelik iddialarının incelenmesinde ise, 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesine göre ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği ve ihale tarihinin 30.03.2022 olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin söz konusu iddiaya ilişkin olarak süresi içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemeler neticesinde, başvuru sahibi istekli tarafından idarece ihalenin yaklaşık maliyetinin ve fiyat dışı unsur puanlamasına yönelik doküman düzenlemelerinin yanlış olduğuna yönelik iddialarının her ikisinde de idareye süresinde şikayet başvurusunda bulunulmadığı, bu haliyle idareye yapılan şikayet başvurusunun süresinde yapılmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.”