Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDAREYE ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPILMASI HK.

KARAR: KURUL KARARI SONRASINDA OLSA BİLE İDARE, İLK BAŞVURUDAKİ İDDİALARDAN BAĞIMSIZ YENİ BİR İŞLEM TESİS ETTİĞİNDE ÖNCELİKLE İDAREYE ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPILIR.

KARAR NO : 2015/469

KARAR TARİHİ : 08.04.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 15. İdare Mahkemesi)

Olayda, dava konusu 21.01.2015 tarih ve 193 sayılı Kamu İhale Kurulu kararıyla, İhale Komisyonu’nun 27.11.2014 tarihli kararının, hukuki durumda değişiklik yaratan 12.11.2014 tarih ve 075 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının yanlış uygulanmasına ilişkin bir karar olduğu değerlendirilerek, davacı iş ortaklığı tarafından yapılan 30.12.2014 tarihli itirazen şikâyet başvurusunun, 27.11.2014 tarihli İhale Komisyon Kararının öğrenildiği 03.12.2014 tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılması gerektiğinden bahisle süre yönünden reddine karar verilmiş ise de, davacı iş ortaklığı tarafından Kamu İhale Kurumu’na yapılan ilk itirazen şikâyet başvurusunun konusunun, davacı iş ortaklığının teklifinin asgari isçilik maliyetinin altında kaldığından bahisle değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik olduğu, söz konusu itirazen şikâyet başvurusu sonucunda 12.11.2014 tarih ve 075 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının alındığı, bu kararda; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca, aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla isçi çalıştıran özel sektör işverenlerinin, çalıştırdıkları toplam isçi sayısının yüzde üçü oranında engelli işçi çalıştırmalarının zorunlu olduğu, ihaleye katılan isteklilerin Kanun’un kendilerine tanıdığı hak kapsamında tekliflerini oluşturmasına engel bulunmadığı hususları göz önüne alınarak düzeltici işlem yapılmasına karar verildiği, bu karar üzerine ihaleyi gerçekleştiren İhale Komisyonu tarafından, Kamu İhale Kurulu kararı doğrultusunda düzeltici işlem yapıldığı, asgari işçilik maliyetinin Kamu İhale Kurulu kararı uyarınca yeniden hesaplandığı, bu halde bile davacı teklifinin asgari isçilik maliyetinin altında kaldığı, ayrıca ilk komisyon kararında ve Kamu İhale Kurulu kararında yer almayan, davacının teklif unsurlarından olan ve ihale konusu iş kapsamında 15 ay boyunca çalıştırılacak olan 1 adet römorklu traktör ile 24 kalem malzeme gideri açısından sunulan tekliflerin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve belirlenen yaklaşık maliyet ile davacı teklifi arasında çok büyük fark olduğu gerekçeleriyle davacı teklifinin ikinci kez değerlendirme dışı bırakıldığı, bu haliyle 27.11.2014 tarihli İhale Komisyon Kararının ilk İhale Komisyon kararından ve 12.11.2014 tarihli Kamu İhale Kurulu kararından tamamen bağımsız bir karar olduğu, 12.11.2014 tarih ve 075 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında yer almayan hususlar değerlendirmeye alınarak işlem tesis edildiği, bu açıdan 27.11.2014 tarihli İhale Komisyon Kararının, 12.11.2014 tarih ve 075 sayılı Kamu İhale Kurulu kararın yanlış uygulanmasına ilişkin bir karar olarak değerlendirilemeyeceği, davacı açısından, anılan İhale Komisyonu kararına karşı, 4734 sayılı Kanun‘da hüküm altına alınan idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet yolunun işletilmesi gerektiği, davacı iş ortaklığının da bu yolu işleterek, öncelikle süresi içeresinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, herhangi bir karar alınmaması üzerine de Kuruma süresi içerisinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmektedir. Bu durumda, İhale Komisyonu’nun 27.11.2014 tarihli kararının, hukuki durumda değişiklik yaratan 12.11.2014 tarih ve 075 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının yanlış uygulanmasına ilişkin bir karar olmadığı, gerek davacının değerlendirme dışı bırakıldığı ilk komisyon kararından gerekse 12.11.2014 tarihli Kurul kararından bağımsız bir karar olduğu,  02.11.2014 tarihli Kurul kararında yer almayan ve incelenmeyen hususları göz önüne alarak işlem tesis edildiği, dolayısıyla yukarıda anılan Kanun hükmü uyarınca şikâyet ve itirazen şikâyet yollarının tüketilmesi gerektiği, davacının da bu kurala uyarak, öncelikle süresi içerisinde idareye şikâyet ardında da yine süresi içerisinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu hususları göz önüne alındığında, davacının itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.