Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDAREYE YAPILAN BAŞVURULAR HK.

KARAR: İDAREYE YAPILAN BAŞVURULAR, ŞİKAYETİN SÜRESİ İÇİNDE OLMAMASI HALİNDE SÜRE YÖNÜNDEN; KURUL KARARINA İTİRAZ NİTELİĞİ TAŞIYAN İDDİALAR NEDENİYLE DE GÖREV BAKIMINDAN REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ:07.09.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1076

“… tespit ve değerlendirmeler neticesinde; 01.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen inceleme konusu ihaleye sınır değerin altında teklif sunduğu tespit edilen 6 istekliye idare tarafından 02.06.2022 tarihinde aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısının tebliğ edildiği, bahse konu yazı ekinde açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin analiz formatlarına da yer verildiği, bu bağlamda başvuru sahibi isteklinin analiz formatlarına ilişkin olarak 02.06.2022 tarihinde bilgi sahibi olduğu, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesi uyarınca idareye şikâyet süresinin, şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren on gün olduğu, dolayısıyla anılan hususa ilişkin şikâyet başvurusunun idareye en geç 13.06.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılması gerekirken 22.08.2022 tarihinde yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan iddiasının süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca D…A.Ş.nin 01.07.2022 tarihinde Kuruma yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 03.08.2022 tarihli ve 2022/UY.I-909 sayılı kararı ile M…A.Ş.nin teklifinin “KGM/6560” poz numaralı iş kalemine ilişkin sunmuş oldukları analizde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlendiği, dolayısıyla M…A.Ş.nin 2’nci iddiasında yer alan hususların 03.08.2022 tarihli ve 2022/UY.I-909 sayılı Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde Kamu İhale Kurulu’nun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği,  aynı Kanun’un 57’nci maddesinde ise şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği hüküm altına alınmış; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’de yer alan “4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca Kurul kararları idare yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir” açıklaması ile de Kurul tarafından karara bağlanan hususlar hakkında yargısal denetim yolunun işletilmesi gerektiği hususu ayrıca vurgulanmıştır.

 

Kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği ve 4734 sayılı Kanun’un “Yargısal inceleme” başlıklı 57’nci maddesinde yer alan, “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmü uyarınca Kurumumuzca yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin Kurul kararına itiraz  niteliği taşıyan 2’nci iddiasının görev yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.”