Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ İŞLEME KARŞI BAŞVURU YERİ VE SÜRESİ HK.

KARAR: İDARE, İLGİLİLERE GERÇEKLEŞTİRİLEN İDARİ İŞLEME KARŞI HANGİ SÜREDE HANGİ MERCİYE BAŞVURACAĞINI BİLDİRMEK ZORUNDADIR.

KARAR NO : 2015/46

KARAR TARİHİ : 20.01.2015

İLGİLİ KANUN NO : ANAYASA

İLGİLİ MADDE NO : 40

(Danıştay 13. Dairesi)

…R. Bilezik Alımı ihalesinin iptaline ilişkin 21.02.2014 tarihli kararda, ihalede geçerli tek teklif kalmış olması sebebiyle yeterli rekabet koşulları oluşmadığından ihalenin iptal edildiği belirtilmekle birlikte, bu kararın davacıya 10.03.2014 tarihinde tebliğ edildiği ve davacının bu karara karşı hangi sürede nereye başvuruda bulunabileceğinin gösterilmediği göz önüne alındığında, Anayasa’nın 40. maddesindeki yükümlülüğün yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği açıktır. Kaldı ki; şikayet başvurusunun reddine ilişkin idarenin 17.03.2014 tarih ve SAT.-229/360 sayılı kararında, “kararın tebliğinden itibaren Kamu İhale Kurumu’na 10 gün içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği” açıklamasına yer verildiği görülmektedir. Davacı 10.03.2014 tarihinde tebliğ edilen ihalenin iptali kararı üzerine 17.03.2014 tarihinde (tebliğden itibaren 7. günde) idareye şikâyet başvurusunda bulunmuş, şikâyet başvurusunun reddine dair kararın 19.03.2014 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine 21.03.2014 tarihinde (tebliğden itibaren 2. günde) Kurum’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur. Bu durumda; yukarıda yer verilen mevzuat ve yapılan açıklamalar ışığında, kurum tarafından işin esasının incelenmesi gerekirken, başvurunun süre yönünden reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 12. İdare Mahkemesinin 02.10.2014 tarih ve E:2014/1110, K:2014/1086 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine…