Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ İŞLEMİN İPTAL DAVASINA KONU EDİLMESİ HK.

KARAR: BİR İDARİ İŞLEMİN İPTAL DAVASINA KONU EDİNİLMESİ İÇİN KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR NİTELİKTE OLMASI GEREKİR.

KARAR NO : 2015/2028

KARAR TARİHİ : 28.05.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5

(Danıştay 13. Dairesi)

…Temyize konu mahkeme kararının; davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik 12.09.2014 tarih ve 26602 sayılı ihale komisyonu kararının, dava konusu edilebilecek nitelikte, kesin ve yürütülebilir nitelikte olmadığı gerekçesiyle incelenmeksizin reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Mahkeme kararının; itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik Kamu İhale Kurulu kararının, hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmına gelince:

Uyuşmazlıkta; zeyilname ile değişik idari şartnamede teklif edilen kameraların üreticisinin ONVIF standardına uygun teknik komite üyesi olması gerektiği belirtilmişse de; üyeliğin belgelendirilmesi gerektiğine ve bu belgelendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin bir düzenlemenin yapılmamış olması ile idarenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ONVIF standardına uygun teknik komite üyeliğine ilişkin bir belge istememesi durumu birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu belgelerin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sunulması zorunlu belgeler arasında yer almadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda; ONVIF belgesini teklif zarfında sunmadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacı şirketin yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun kabulüyle teklifinin tekrar değerlendirmeye alınmasına karar verilmesi gerekirken, itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik dava konusu işlemde ve davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kısmen kabulüyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca temyize konu Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 11.02.2015 tarihli ve E:2014/2104, K:2015/111 sayılı kararının davanın reddine yönelik kısmının BOZULMASINA, itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik dava konusu işlemin İPTALİNE; davanın incelenmeksizin reddine yönelik kısmının ONANMASINA;…