Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ ŞARTNAME İLE İLGİLİ ŞİKÂYET HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMENİN İLANA YANSIYAN DÜZENLEMELERİNE YÖNELİK İDDİALAR İÇİN İHALE İLAN TARİHİNİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN 10 GÜN İÇİNDE İDAREYE ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA BULUNULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-374

4734 sayılı Kanun’un … 55’inci maddesinin birinci fıkrasında, idareye şikâyet süresinin, ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün olduğu, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki düzenlemesinden, idareye şikâyet başvuru süresinin ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri için ilk ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin ihalede yetkili satıcılık ve iş deneyim belgesi gibi belgelerin talep edilmesinin uygun olacağı yönündeki iddiasının İdari Şartname’nin ilana yansıyan düzenlemesine yönelik olduğu, başvuru sahibinin bu iddiaya yönelik olarak ihale ilan tarihi olan 20.01.2022 tarihini izleyen günden itibaren 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 16.02.2022 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”