Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ ŞARTNAME VE TEKNİK ŞARTNAME DÜZENLEMELERİ HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAME VE TEKNİK ŞARTNAME İLE BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE AYNI GİDER KALEMLERİ İÇİN FARKLI DÜZENLEMELER YAPILMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:15.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-734

“Uyuşmazlık konusu yönünden, ihale komisyonu kararında yer verilen gerekçenin uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi için ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinde yer alan, gündelik ve konaklama ücretlerine teklif edilecek tutarlar için esas alınacak asgari bedelin net ücret veya brüt ücret olacağı noktasında doküman düzenlemeleri arasında uyumsuzluk bulunduğu, İdari Şartname ve Teknik Şartname’de şoförlere ödenecek olan gündelik ve konaklama ücretlerinin “net tutarlar” olarak düzenlendiği, buna karşın Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde söz konusu gider kalemleri için brüt ücret üzerinden teklif verilmesinin düzenlendiği görülmüş olup, söz konusu düzenlemelerin birbirleriyle çelişkili olduğu ve bu hususun teklif oluşturulması esnasında isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu, nitekim başvuru sahibi isteklinin net tutarlar üzerinden diğer isteklinin ise brüt tutarlar üzerinden gündelik ve konaklama ücretlerini hesapladığı,  ihalenin geldiği aşama itibarı ile mevcut doküman düzenlemelerine göre istekliler tarafından teklif edilen tutarların uygun olup olmadığına yönelik değerlendirme yapılmasına imkan kalmadığı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği değerlendirilmiş olup ihalenin geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle ihale komisyonu kararı ile iptal edilmesinin sonucu itibarı ile yerinde olduğu neticesine ulaşılmıştır.”