Hakkakul Logo Beyaz

İdari şartnamede belgelerin ne şekilde sunulacağı açıkça belirtilmiş ise usulüne aykırı sunulan belgeler kabul edilmez ve usule uygun sunulması için bir imkan daha verilmez

Karar No : 2014/3060

Karar Tarihi : 02.10.2014

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 37

(Danıştay 13. Dairesi)

Yukarıda yer verilen kamu ihale mevzuatı ve ihaleye konu idari şartnamenin hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; istekliler tarafından sunulan belgelerin içeriğinde yer alan bilgi eksiklerinin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla tamamlatılabileceği, ihale mevzuatına göre usulüne uygun olarak sunulmuş geçerli bir belge olarak kabulüne imkan bulunmayan belgelerin, bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi ve tamamlatılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Uyuşmazlığa konu ihalede, TS 13111 Hizmet Yeterlilik Belgesinin ne şekilde sunulacağının, ihale mevzuatı ve idari şartnamede açıkça düzenlendiği hâlde, teklif zarfında uyuşmazlığa konu belgenin usule aykırı şekilde fotokopi olarak sunulduğu, üzerinde idarece ve noterce düzenlenmiş herhangi bir onay bulunmadığı, söz konusu belgenin bu durumda hukuken geçerli belge niteliğini taşımadığı anlaşıldığından, sonradan tamamlatılacak bir bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmamaktadır.

Bu itibarla, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.