Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ ŞARTNAMEDE YER ALAN ÇELİŞKİLİ İFADELER HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMEDE YER ALAN ÇELİŞKİLİ İFADELER TEKLİF VERMEDE İSTEKLİLERİ TEREDDÜTTE DÜŞÜRÜP TEKLİF VEREN SAYISINDA AZALMAYA SEBEP OLMUŞ İSE İHALENİN İPTALİ YOLUNA GİDİLİR.

KARAR NO : 2014/1890

KARAR TARİHİ : 31.12.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 12

(Ankara 11. İdare Mahkemesi)

Dava dosyasının incelenmesinden; İstanbul ili Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince gerçekleştirilen “2014 yılı Genel Temizlik. Taşıma ve İlaçlama” ihalesine yönelik olarak E. Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, 20 personel için brüt asgari ücretin ve resmi tatil günleri için brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak % 54 düzenlemesine yer verildiği, ancak söz konusu rakamın açıklamasında % 35 maaş fazlası ve % 14 SGP olarak belirleme yapıldığı, brüt asgari ücretin % 35 fazlasına % 14 SGP oranı eklendiğinde, brüt asgari ücretin % 53,9 fazlasına denk geldiği, idare tarafından bu rakamın yuvarlanarak % 54 olarak hesaplanmasının tutarsızlık yarattığı, söz konusu düzenleme nedeniyle isteklilerin sağlıklı teklif sunmasının mümkün olmadığı ileri sürülerek itirazen şikayet başvurusuna gidildiği, Kurum tarafından personel çalışmasına dayalı hizmet alımı olan başvuruya konu ihalenin İdari Şartnamesi’nde işçilik maliyetine yönelik düzenlemede, ekip sorumlusuna ödenecek ücret için brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak ücret belirlendiği, ancak söz konusu düzenlemenin 2 farklı yüzde oranını işaret ettiği, brüt asgari ücretin % 54 fazlası ve parantez içinde brüt asgari ücretin % 53.9’una denk gelen brüt asgari ücretin % 35 fazlası üzerine % 14 Satınalma Gücü Parkesinin ilave edilerek bulunan yüzde oranının belirlendiğinin anlaşıldığı, idare tarafında yaklaşık maliyet hesabında brüt asgari ücretin % 54 fazlasının esas alındığı ve ihaleye verilen tekliflerde de % 54 oranının esas alındığı anlaşılsa da, ihale dokümanında birbirine aykırı düzenlemelere yer verilemeyeceği ve isteklilerin KİK hesaplama modülünü kullanma zorunluluğu bulunmadığı da göz önüne alındığında, başvuruya konu ihalenin söz konusu düzenlemedeki çelişki nedeniyle sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmesi üzerine anılan kararın iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlığın; idari Şartnamede ve birim fiyat teklif cetvelinde çalıştırılacak 20 personele ilişkin brüt asgari ücretin %54 fazla ödeneceğine ilişkin düzenlemenin parantez içinde “Brüt Asgari Ücret – % 35 fazlası+% 14 SGP (Satın Alma Gücü Paritesi)” şeklinde açılımının yapılması ile parantez içinde yer verilen oranın %54 oranına değil de; %53,9 oranına tekabül etmesinden dolayı ihale dokümanında birbirine aykırı düzenlemelere yer verilemeyeceğinden bahisle dava konusu ihalenin iptal edilmesinden kaynaklandığı görülmektedir. 4734 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapan idarenin, anılan Kanun’un 5. maddesinde belirtilen rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini gözetmek zorunda olduğu; teklif veren 14 istekliden bir teklifin %52.5 oranında verildiği, diğer 13 istekli tarafından %54 ve üzeri oranda teklif sunduğu, dolayısıyla idare tarafından çelişkili olduğu kabul edilen hususun; tekliflere etki etmediği ya da karışıklığa neden olmadığı, %54 oranının parantez içinde yapılan açılımının yapılan ihalede anılan Kanunu’nun 5. maddesinde yer verilen ilkeleri ihlal etmediği sonucuna varılmakla ihalenin iptali yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.