Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ ŞARTNAME MADDELERİNDEKİ DÜZENLEMELER HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMENİN MADDELERİNDE YER ALAN DÜZENLEMELERİN BİRBİRİ İLE ÇELİŞMESİ İSTEKLİLERCE TEKLİFLERİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMASINA ENGEL TEŞKİL EDER

KARAR TARİHİ: 30.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-416

“… İdari Şartname maddeleri birlikte incelendiğinde, ihale konusu iş kapsamında meydana gelecek artışların yükleniciye ödenip ödenmeyeceği konusunda İdari Şartname’nin ilgili maddelerinde farklı düzenlemelerin bulunduğu ve bu söz konusu durumun, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği” başlıklı 12’nci maddesinin son fıkrasında “…İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” şeklinde yer alan hükmüne aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir.

 mevzuat hükümleri ve başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’de yer verilen ilgili düzenlemeler incelendiğinde İdari Şartname’nin 25 ve 46’ncı maddelerinde yer alan düzenlemelerin birbiri ile çeliştiği, söz konusu çelişkili düzenlemelerin isteklilerce tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına engel teşkil edeceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”