Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ ŞARTNAMEDE YER ALAN SİGORTA TÜRLERİ HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMEDE SİGORTA TÜRLERİ BELİRTİLMESİNE RAĞMEN SİGORTA TEMİNATININ KAPSAMI VE LİMİTİNİN BELİRLENMEDİĞİ HALLERDE İŞ VE/İŞYERLERİNİN SİGORTALANMASININ ASGARİ LİMİTLER DÂHİLİNDE İSTENDİĞİ KABUL EDİLİR

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UH. II-110

“Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 76’ncı maddesinde “…76.4. İstekliler tarafından ilgili mevzuatı gereğince yapılması gereken sigorta giderleri, tip idari şartnamelerin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” maddesi kapsamında teklif fiyatına dâhil edilecektir. İhale dokümanında iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasının ayrıca istendiği durumlarda sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmesi gerekmektedir.

Sigorta türleri belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının asgari limitler dâhilinde istendiği kabul edilecektir. Sigorta türü veya türlerinin belirlenmediği hallerde ise, iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının istenmediği kabul edilmek suretiyle teklifler değerlendirilecektir. …” hükmü yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesi ile Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçlara kasko sigortası yapılacağı belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsam ve limiti belirlenmemiş olmakla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 76.4’üncü maddesinde yapılan açıklamaya göre, anılan sigorta işinin idare tarafından asgari limitler dâhilinde istendiği ve istekliler tarafından tekliflerin buna göre verilmesi gerektiği neticesine ulaşılmıştır.”