Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İdari şartnamede yer verilen düzenlemeler mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemelidir.

Karar No : 2015/1029

Karar Tarihi : 13.07.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5, 12

(Ankara 11. İdare Mahkemesi)

… Davacının birinci iddiası yönünden yapılan değerlendirme:

…Yukarıda anılan Bakanlar Kurulu Kararma göre, hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesinde; kamu idarelerinin kiralamayı şoför hariç yapması halinde aylık kiralama bedelinin ocak ayı itibariyle yayınlanan kasko sigorta değerinin %2'sini aşamayacağı, şoför dâhil yapılması halinde ise, kiralama bedelinin bu tutara brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. İdari Şartnamede ise, bahse konu Bakanlar Kumlu kararına göre, sunulan teklifin her bir kalem itibariyle aracın kasko sigorta değerinin %2'sine brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşamayacağı yönünde düzenleme getirilmiştir. Bakanlar Kurulu kararında, aracın şoförlü olarak kiralanıp kiralanmamasına göre teklif edilebilecek tavan ücretin belirlenmesi yoluna gidilmiştir. İdari şartnamede, ihalenin şoförlü olarak yapıldığı belirtilmekle birlikte birim fiyat teklif cetvelinde şoför için ayrı, araç için ayrı bir sütun öngörüldüğü, bu nedenle araç için verilen teklifin içinde işçilik ücreti yer almadığından Bakanlar Kurulu kararına göre aslında yapılan kiralamanın şoför hariç kiralama işi olarak görülmesi gerekmektedir. Aksi halde, salt araç için verilen teklifler için tavan fiyat, brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının eklenmesi sebebiyle bir hayli yüksek bir meblağa denk gelecek, bu durum da Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilmek istenilen düzenlemenin özüne aykırılık teşkil edecektir. Tüm bunların yanında, İdari Şartnamede idarece tavan fiyat olarak- Bakanlar Kurulu kararının da açıkça esas alındığı Şartnamede belirtilmek suretiyle- her bir kalem için aracın kasko sigorta değerinin %2'sine brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşamayacağı yönünde düzenleme getirilmek suretiyle Bakanlar Kurulu kararına çelişkili bir düzenleme yapılmakla birlikte davacının teklif kalemlerinin birinde yalnızca aracın %2 kasko değerinin üzerinde fiyat teklif edildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu duruma göre, İdari Şartname ile getirilen hükmün Bakanlar Kurulu kararında yer alan hükme aykırılık teşkil etmesi ve Şartnamede Bakanlar Kurulu kararı da zikredilerek bu hataya düşülmüş olması, ayrıca ihalenin bu haliyle gerçekleştirilmesinin 4734 sayılı Kanunun 5.maddesinde yer alan rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik itirazen şikâyet başvurusu üzerine ihalenin iptaline karar verilmesi gerekirken, davacının bu iddia yönünden başvurusunun gerek ehliyet ve süre yönünden gerekse de esastan reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamıştır.

…Davacının ikinci iddiası yönünden yapılan değerlendirme:

…Yukarıda anılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin Geçici 6.maddesinde, ortak taşımacılık yapan yetki belgesi sahipleri için 30.06.2010 tarihine kadar aynı yetki belgesi ile kendi aralarında sözleşme akdederek ortak taşıma yapabileceklerinin hükme bağlandığı, bu tarihten sonra aynı yetki belgesi ile ortak taşıma yapmanın mümkün olmadığı anlaşılmakla birlikte Şartnamede bu hükmün aksine olmak üzere iş ortaklıklarına aynı tür yetki belgesi ile taşımacılık yapma imkânı tanındığı anlaşılmaktadır 

Bu duruma göre, İdari Şartname ile getirilen hükmün taşımacılıkla ilgili temel mevzuat niteliğindeki Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil etmesi ve ihalenin bu haliyle gerçekleştirilmesinin 4734 sayılı Kanunun 5.maddesinde yer alan rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırılık oluşturması sebebiyle, davacının yetki belgesi yönünden mevzuata aykırı teklif sahiplerinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik itirazen şikâyet başvurusu üzerine ihalenin iptaline karar verilmesi gerekirken davacının bu iddia yönünden başvurusunun gerek ehliyet gerekse de esastan reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamıştır.

…Davacının üçüncü iddiası yönünden yapılan değerlendirme:

…Bu duruma göre İdari Şartname ile getirilen hükmün temel Kanun niteliğindeki İş Kanununa aykırılık teşkil etmesi ve ihalenin bu haliyle gerçekleştirilmesinin 4734 sayılı Kanunun 5.maddesinde yer alan rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırılık oluşturması sebebiyle, davacının işçi ücreti yönünden mevzuata aykırı teklif sahiplerinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik itirazen şikayet başvurusu üzerine ihalenin iptaline karar verilmesi gerekirken davacının bu iddia yönünden başvurusunun gerek ehliyet gerekse de esastan reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamıştır. 

Tüm bu veriler ışığı altında, yukarıda sıralanan gerekçelere dayalı olarak Kamu İhale Kurulunca davacının itirazen şikâyet başvurusu üzerine ihale dokümanındaki bazı hükümlerin üst düzenleme niteliğindeki Yasa, Bakanlar Kurulu Kararı ve Yönetmelik hükümlerine ayrı olması ve bu duruma bağlı olarak ihale dokümanında yukarıda belirtilen temel bazı noktalardaki eksiklikler nedeniyle ihalenin iptaline karar verilmesi gerekirken, davacının itirazen şikâyet başvurusunun sonuç itibariyle reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, … 13/07/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.