Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ ŞARTNAMEDE YETERLİK KRİTERİ BELGELER HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMEDE YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRMEYEN BELGELER TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YETERLİK KRİTERİ OLARAK DİKKATE ALINMAZ

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-814

“Başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde; İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı, anılan Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki diğer maddeleri veya Teknik Şartname’de düzenlenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gereken belgeler var ise bunların İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde açıkça belirtilmesi gerektiği, bu çerçevede; her ne kadar söz konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 48’inci maddesinde isteklilerin teklif ettiği araçlara ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan motorlu kara taşıtları kasko değer listesindeki marka, ticari adı ve model yılını gösterir belgeyi her bir araç için ayrı ayrı olmak üzere ihale teklif dosyasında yetkili kişi tarafından imzalanmış bir şekilde sunacağı belirtilmiş olsa da, İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklilerden söz konusu hususların tevsikine ilişkin herhangi bir belgenin teklif dosyasında sunulmasının istenilmediği, 7.5.5’inci maddesinde ise anılan Şartnamenin 7’nci maddesinde sayılan belgelerin dışında yeterlik kriterlerinin dikkate alınamayacağı, ayrıca söz konusu Şartnamenin 7’nci maddesinde isteklilerin teklifte bulunacakları araçların motorlu kara taşıtları kasko değer listesindeki marka, ticari ad ve model yılını yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerektiğinin de düzenlenmediği, bu durumda araç kasko değerlerinin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilmesinin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılamayacağı, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yapılacağı, bu yönüyle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”