Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ ŞARTNAMELERDE YER ALAN DÜZENLEMELER HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMELERDE YER ALAN DÜZENLEMELER TEKLİF FİYATI OLUŞTURMADA BELİRSİZLİĞE YOL AÇMAMALIDIR.

KARAR NO : 2015/142

KARAR TARİHİ : 27.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 12

(Ankara 9. İdare Mahkemesi)

…Davacının, giyim malzemelerine yönelik doküman düzenlemelerinin teklif fiyatlarının oluşturulmasında belirsizliğe yol açtığı ve rekabet ilkesini zedelediği yönündeki iddiasına ilişkin olarak; Olayda, başvuruya konu ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir özel güvenlik hizmeti alımı ihalesi olduğundan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30. maddesi uyarınca, ihale konusu hizmet kapsamında çalışacak personelin giyim maliyetinin, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden hesaplanan % 4 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde kabul edileceği, bu çerçevede, tekliflerin hazırlanması aşamasında istekliler tarafından giyim gideri için ayrı bir maliyet hesabı yapılmasına gerek bulunmadığı ve sivil kıyafetle çalışacak söz konusu 4 personele verilecek kıyafetlerin özelliklerinin, Tablo 2’de yer alan giyim malzemeleriyle eşdeğer olması gerektiği şeklinde İdari Şartnamede yer verilen düzenlemenin de kıyafet özelliklerinin belirlenebilmesi için yeterli olduğu anlaşıldığından, giyim malzemelerine yönelik doküman düzenlemelerinin teklif fiyatlarının oluşturulmasında belirsizliğe yol açmadığı ve rekabet ilkesini zedelemediği sonucuna varılmakta olup, dava konusu Kurul kararının söz konusu iddiaya ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Davacının, idari şartnamenin 47.4. maddesinde yer alan düzenlemenin taahhütname istenilmesine ilişkin olması sebebiyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29. maddesine aykırı olduğu yönündeki iddiasına ilişkin olarak; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29. maddesinde, ihalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenemeyeceği hükmüne yer verilmekte olup, dava konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47.4. maddesinde yer alan düzenlemede ise, ihale üzerinde kalan istekli tarafından, sözleşme süresi sona erdikten sonra yüklenici personelinin ücret ve sosyal haklarından kaynaklanan alacaklarının idare tarafından ödenmesinin gerekmesi durumunda, idarenin yüklenici tüzel kişinin ortaklarına (ortaklıktan ayrılsalar dahi) rücu etme hakkına sahip olacağı kabulünü içeren noter onaylı muvafakat belgelerinin sözleşme esnasında sunulması gerektiğinin düzenlendiği görülmektedir.

Bu durumda, idarenin yüklenici tüzel kişinin ortaklarına (ortaklıktan ayrılsalar dahi) rücu etme hakkına sahip olacağı kabulünü içeren noter onaylı muvafakat belgelerinin bir gerçek veya tüzel kişinin bir şeyi yapmayı/bir borcu ifa etmeyi üstlenmesi anlamına gelen “taahhütname” niteliği taşıdıkları, ayrıca bu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gerektiği ve ihale sürecinin sözleşmenin imzalanması ile sona ereceği dikkate alındığında, İdari Şartnamenin 47.4. maddesinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ihalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenemeyeceği yönündeki 29. maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Öte yandan; Türk Ticaret Kanununun ilgili hükmü uyarınca, sermaye şirketlerinde taahhüt ettiği esas sermaye payını şirkete ödemiş olan ortağın şirket borçlarından ötürü sorumluluğunun bulunmadığı ve şirketteki paylarını devreden ortağın devir tarihinden sonra ortaya çıkan şirket borçlarından dolayı sorumlu tutulamayacağı hususları göz önüne alındığında, İdari Şartnamenin 47.4. maddesinin Türk Ticaret Kanununa aykırı şekilde şirket ortaklarının sorumluluklarını genişletici ve ağırlaştırıcı nitelik taşıdığı da anlaşılmaktadır…